STATUT

STATUT PRZEDSZKOLA NR 88

we WROCŁAWIU

ul. SZCZĘŚLIWA 9-11
WROCŁAW 2012


PODSTAWA PRAWNA:

o Ustawa z dnia 07.09.1991r. „O Systemie Oświaty” z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z 19.03.2009r. – tekst jednolity: Dz. U. Nr 6/2009 poz. 33, nr 31 poz. 206,
nr 56 poz. 458.

o Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r. w sprawie: Ramowych statutów publicznego przedszkola – Dz. U. Nr 61/2001 poz. 624 ze zmianami.


o Rozporządzenie MEN z 23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4/2009r., poz. 17).

o Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487 z 2010r.)§ 1

Postanowienia ogólne

1. Przedszkole Nr 88 mieści się we Wrocławiu przy ulicy Szczęśliwej 9-11

2. Organem Prowadzącym jest Gmina Wrocław.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

4. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki
budżetowej.

5. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na podstawie Rocznego Planu
Finansowego”.

6. Przedszkole Nr 88 rozlicza się z budżetem Miasta, w zakresie udzielonych
kompetencji finansowych za pośrednictwem Zarządu Obsługi Jednostek
Miejskich, mieszczącego się we Wrocławiu przy ulicy Namysłowskiej 8§ 2

Cele i zadania przedszkola

1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie „Podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół”.
2. „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” realizowana jest od
godziny 7:00 do 12:00 dla dzieci 3,4-letnich oraz od godziny 7:00 do 15:00 dla
dzieci 5,6-letnich.

3. Celem Przedszkola jest:
a) objęcie opieką wszystkich dzieci, zapewnienie im bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,
b) stymulowanie rozwoju wychowanka,

c) kształtowanie i rozwijanie aktywności wobec siebie, innych ludzi
i otaczającego świata,
d) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

e) przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.

f) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
• z niepełnosprawności
• z niedostosowania społecznego
• z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
• ze szczególnych uzdolnień
• ze specyficznych trudności w uczeniu się
• z zaburzeń komunikacji językowej
• z choroby przewlekłej
• z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
• z niepowodzeń edukacyjnych
• z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka
i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi
• z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego w tym związanych z wcześniejszym kształceniem zagranicą

4. Do zadań Przedszkola należy:

a) kształtowanie czynnej postawy u dzieci wobec własnego zdrowia
i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

b) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowych, a w tym nabywanie umiejętności przygotowujących do czytania i pisania,

d) integrowanie treści edukacyjnych,

e) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

f) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

g) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielania dzieciom pomocy specjalistycznej.


5. Zgodnie z odrębnymi przepisami Przedszkole organizuje dla dzieci
nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają
zapewnioną opiekę nauczyciela. Rodzic rezygnuje z zajęć katechetycznych dla
swojego dziecka w formie pisemnej.

6. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

a) przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu przekazania dziecka przez rodziców (opiekunów) pod opiekę nauczyciela
do momentu odbioru dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną,

b) odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci ponosi nauczyciel dyżurujący,

c) nauczyciel przekazujący dzieci, informuje nauczyciela dyżurującego o ilości przekazanych dzieci ( lista imienna lub przekaz słowny ),

d) w placówce wychowankowie mają zapewnioną opiekę pracowników pedagogicznych przy wsparciu pracowników obsługowych,

e) każda grupa wiekowa powierzona jest dwóm nauczycielom pracującym na zmianę,

f) w grupie dzieci najmłodszych (3 – letnich) jest zatrudniona pomoc nauczyciela, która współdziała z nauczycielem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i pełnej opieki nad dziećmi,

g) podczas pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci,

h) zasady korzystania ze sprzętu określa „Regulamin Placu Zabaw”, z którym zapoznani są wszyscy nauczyciele,

i) wszystkie wyjścia w ogrodzie, podczas pobytu dzieci, muszą być zabezpieczone,

j) podczas zajęć w ogrodzie nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, aby przeciwdziałać jakimkolwiek zdarzeniom przykrym dla dziecka,

k) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki), należy zapewnić dzieciom opiekę jednej osoby dla grupy liczącej 10 dzieci; nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia „Karty wycieczki” i złożenia
z jednodniowym wyprzedzeniem u dyrektora do zatwierdzenia na dzień przed planowaną formą; każde wyjście poza teren musi być wpisane do „ Zeszytu wyjść”,

l) sprzęty i zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

m) nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych.§ 3

Organy przedszkola


1. Organami przedszkola są:

a) Dyrektor Przedszkola,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców.

2. Dyrektor Przedszkola:

a) wybierany jest w drodze konkursu ,
b) ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i pracowników,
c) kieruje bieżącą działalnością wychowawczą i edukacyjną placówki,

d) reprezentuje placówkę na zewnątrz,

e) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli,

f) realizuje Uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

g) dysponuje środkami finansowymi, określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie,

h) organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola,

i) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników,

j) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola

k) przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności przedszkola.

2 a. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go, w ustalonym zakresie,
wskazany przez Dyrektora i wyznaczony przez Organ Prowadzący
nauczyciel.


3. Rada Pedagogiczna:

a) jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i edukacji,

b) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w placówce,

c) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola,

d) inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:

 Dyrektor,
 Rada Pedagogiczna,
 Organ Prowadzący – Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia - Wydział Edukacji,
 Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Dolnośląski Kurator Oświaty

e) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

- zatwierdzanie Planów wychowawczo – edukacyjnych Przedszkola,

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

f) Rada Pedagogiczna ma uprawnienia do występowania z wnioskiem do Organu Prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola.

g) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Przedszkola oraz jego
zmiany i uchwala go.

4. Rada Rodziców:

a) jest społecznie działającym organem na rzecz placówki,

b) jest reprezentantem rodziców wszystkich dzieci,

c) współdziała z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,

d) uczestniczy w życiu Przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,

e) opiniuje Statut Przedszkola,

f) ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do Organu Prowadzącego i sprawującego Nadzór Pedagogiczny,

g) w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,

h) wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na zebraniu każdego oddziału, w głosowaniu tajnym, po trzech przedstawicieli,

i) Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności,

j) w posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor Przedszkola lub inni nauczyciele placówki.

5. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą przestrzegając wymienionych
zasad:

a) dają każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych Ustawą o Systemie Oświaty i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola,

b) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach dotyczących opieki,
wychowania i kształcenia dzieci:

a) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowań i rozwoju,

b) rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego Planu Pracy oraz znać zadania wychowawczo – edukacyjne na każdy miesiąc,

c) współdziałanie Organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.

7. Rozwiązywanie sporów między Organami Przedszkola:

A. Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną:
a) negocjowanie z Radą Pedagogiczną,
b) negocjowanie z dyrektorem
c) negocjowanie z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.
B. Radą Rodziców a Dyrektorem Przedszkola :
a) negocjacje z dyrektorem,
b) negocjacje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny lub organem prowadzącym.


§ 4

Organizacja Przedszkola

1. Przedszkole nr 88 jest czterooddziałowe.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

4. Przedszkole czynne jest dla dzieci od 6:30 do 17:00, od poniedziałku do piątku.
Przedszkole wydaje trzy posiłki dziennie:
- 8:15 śniadanie,
- 11:15 II śniadanie,
- 14:00 obiad

5. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki określa: „Arkusz
Organizacji Przedszkola”, opracowywany przez Dyrektora Przedszkola w terminie
ustalonym przez Organ Prowadzący.

6. „Arkusz Organizacji Przedszkola” zatwierdza Organ Prowadzący.

7. W „Arkuszu Organizacyjnym” określa się w szczególności:

a) czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników łącznie, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze,
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez
Organ Prowadzący.

8. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza
się w czasie codziennej pracy przedszkola:

• co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

• co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, ( organizowane są tam gry
i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

• najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

• pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
9. Ramowy rozkład dnia ustalony przez Radę Pedagogiczną, uwzględnia zasady
ochrony zdrowia i higieny oraz zalecenia określone w odrębnych przepisach.

10. Ramowy rozkład dnia jest wywieszony na tablicy informacyjnej dla rodziców.

11. Na podstawie Ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się
opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe „Rozkłady dnia” dla każdej grupy
z uwzględnieniem właściwości psychofizycznych dzieci oraz ich potrzeb
i zainteresowań.

12. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia –
imprezy, wycieczki, uroczystości.

13. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

14. Rodzice dziecka 5 i 6-cio letniego, które musi odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne, powinni zapewnić swojemu dziecku regularne uczęszczanie na
zajęcia.

15. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć:
umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być
dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 z dziećmi 3-4- letnimi do 15-20 minut,
 z dziećmi 5-6 -letnimi do 30 minut.

16. W Przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe opłacane z budżetu.


17. Ilość i czas organizowanych zajęć dodatkowych nie może zakłócić realizacji
minimum 5 godzinnej podstawy programowej.

18. Zajęcia dodatkowe organizowane są dla całej grupy.

19. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne
zgodne z odrębnymi przepisami.

20. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych z całą grupą, zawsze uczestniczy
nauczyciel danej grupy w celu zapewnienia bezpieczeństwa
wychowanków. (zajęcia muzyczno – rytmiczne, gimnastyka ogólno-rozwojowa,
koncerty muzyczne).

21. Sposób prowadzenia przez Przedszkole dokumentacji przebiegu wychowania,
opieki i zajęć edukacyjnych określają odrębne przepisy.

22. W przypadku mniejszej ilości dzieci w grupach dyrektor może zmniejszyć ilość
oddziałów (np. w okresie ferii szkolnych, wakacji, w przypadkach losowych).

23. Koszty działalności Przedszkola są pokrywane ze środków przekazywanych
przez Organ Prowadzący oraz z dochodów własnych.

a) Wysokość opłaty, należnej z tytułu usług świadczonych przez
Przedszkole w zakresie przekraczającym realizację „Podstawy programowej”
określiła Rada Miejska Wrocławia.
b) Liczbę godzin dziennej opieki nad dzieckiem określa umowa o świadczeniu
usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym
opiekunem) dziecka.

c) Opłatę miesięczną za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor
przedszkola na podstawie kosztów surowców zużytych do
przygotowania posiłków- stawki dziennej - akceptowanej przez organ
prowadzący .Opłata ta uzależniona jest od ilości posiłków z których korzysta
dziecko.

d) Z wyżywienia w Przedszkolu mogą korzystać pracownicy, wnosząc opłatę
w wysokości ustalonej stawki oraz koszty przygotowania posiłków wg
opracowanej kalkulacji.

e) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata miesięczna
wnoszona przez rodziców (opiekunów dziecka), zostanie obniżona
proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności.

e) Zwalnia się z opłaty za zajęcia przekraczające realizację „Podstawy
programowej”, rodziców (opiekunów), posiadających co najmniej troje dzieci,
pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym.
W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające
naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

24. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyłączeniem miesięcznej przerwy wakacyjnej
określonej w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

a) Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do
wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego (do końca stycznia).

b) Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego
przedszkola dyżurującego. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola
w okresie wakacyjnym podejmuje dyrektor przedszkola dyżurującego, w miarę
posiadania wolnych miejsc.

25. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców
(opiekunów) lub upoważnioną przez w/w na piśmie osobę pełnoletnią
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
Rodzic odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego powinien zgłosić ten fakt
nauczycielce. W przypadku pozostania z dzieckiem po odbiorze na terenie
przedszkola, rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka.

26. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod
wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu, personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce i powiadamia
o tym drugiego rodzica. W sytuacjach konfliktowych, spowodowanych
powyższym podejrzeniem lub stwierdzeniem, powiadamia się Policję.
Dziecko nie może być powierzone opiece osoby, co do której istnieje
wątpliwość, czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców,
musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.


§ 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola


1. W Przedszkolu zatrudniony jest Dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy
administracyjni i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pozostałych pracowników
określają odrębne przepisy.

3. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa na dany rok szkolny „Arkusz
Organizacyjny”.

4. Zadania nauczycieli:

a) rzetelnie realizują zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami Przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą
i edukacyjną,

a) wspierają każdego wychowanka w jego rozwoju,

b) w pracy wychowawczo – edukacyjnej, współpracują ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

c) nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w tym szczególne uzdolnionych

d) prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - diagnoza przedszkolna)

e) rozpoznają zainteresowania i uzdolnienia dzieci, w tym szczególnie uzdolnionych

5. Przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę do zajęć z dziećmi .

6. Przedszkole zatrudnia nauczycieli specjalistów: logopedę, nauczyciela
gimnastyki korekcyjnej celem wyrównywania deficytów rozwojowych
w zakresie wad mowy i wad postawy.

7. Nauczyciele prowadzą dokumentację pedagogiczną zgodnie
z odrębnymi przepisami.

8. Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego pogłębiania wiedzy oraz
umiejętności zawodowych.

9. Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczo – edukacyjnych.

10. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, a także
wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucjach..

11. W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno – porządkowych
w Przedszkolu zatrudnia się woźne.

12. W oddziałach, w których przebywają dzieci 3 – letnie, w celu zapewnienia
właściwych warunków opiekuńczych zatrudnia się pomoc nauczyciela.

13. W celu zapewnienia właściwych posiłków z uwzględnieniem dietetyki i norm
żywieniowych zatrudnia się kucharza i pomoc kuchenną.

14. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu estetycznego ogrodu przedszkolnego
zatrudnia się ogrodnika.

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynku w nocy założony jest system
monitoringu i ochrony przez firmę ZECO

16. W Przedszkolu zatrudnia się intendenta, odpowiedzialnego za
żywienie dzieci oraz za obsługę finansową i gospodarczą Przedszkola.

17. W Przedszkolu zatrudnia się referenta ds. administracyjnych.

18. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sprzętu, zatrudnia się konserwatora.

19. Szczegółowe zakresy obowiązków wszystkich pracowników znajdują się
w aktach osobowych.


§ 6

Wychowankowie przedszkola


1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.

2. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola,
w trakcie roku szkolnego, w przypadku gdy:

a) zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat;
b) placówka dysponuje wolnymi miejscami;


3. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego
procesu opiekuńczo – edukacyjnego, uwzględniając potrzeby dziecka:
aktywności, indywidualizacji, organizowania życia społecznego, integracji.

4. Dziecko ma prawo do ukierunkowanego rozwoju zdolności i zainteresowań.

5. Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które ze względu na stan zdrowia
wymagają specjalnej opieki medycznej, pielęgniarskiej (np. w zakresie ustalania
poziomu cukru, podawania insuliny, cewnikowanie, specjalne inhalacje,
podawanie lekarstw itp.)

6. Wychowankowie Przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

7. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszcza rodzic lub prawny opiekun do
końca września każdego roku.

8. Dziecko, które przyjmowane jest po raz pierwszy do przedszkola powinno mieć
opanowane podstawowe czynności samoobsługowe w zakresie toalety
i spożywania posiłków.

9. Do Przedszkola przyjmuje się tylko dzieci zdrowe.

10. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie
nieobecności dziecka w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie
dziecka.

11. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną, dietą
wykluczającą niektóre produkty (np. mleko, kakao, orzechy..)

12. Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych niektórych składników rodzic
składa do dyrektora przedszkola.

13. Do wniosku rodzic dołącza zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność
eliminacji składników niekorzystnych dla zdrowia dziecka.

14. Ostateczną decyzje podejmuje dyrektor przedszkola po konsultacji
z intendentem.

15. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, potraw
przygotowanych poza przedszkolem.


§ 7


Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola
do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

a) Zalegania rodziców z odpłatnością za Przedszkole, powyżej 2 okresów
płatności.

b) Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności
dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni.

c) Powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców (prawnych
opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu (godziny przyprowadzania
i odbierania dziecka).

d) Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie
zgłoszenia np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do
zajęć specjalistycznych.

e) Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu
i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej
procedury:
o indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę
z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,
o konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
o konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
o rozmowy z dyrektorem.
f) Rodzice w sytuacji określonej w pkt. e) nie podejmują współpracy
w zakresie terapii dziecka.

2. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których
mówi § 7, pkt. 1 dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:

a) upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora;

b) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu
zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

c) wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania
płatności,
d) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje dyrektora, psychologa
z rodzicami,

e) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji
zewnętrznych.

f) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania
zapisów § 7, pkt.1 i powtarzających się uchyleń ze strony rodziców dziecka.
g) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy
wychowanków,

h) rozwiązanie umowy o świadczeniu usług


§ 8


Rekrutacja do Przedszkola

1. Dzieci korzystające już z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

2. Dziecko może kontynuować pobyt w przedszkolu w przypadku, gdy rodzice
dziecka złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenie woli korzystania z usług
przedszkola na następny rok szkolny.

3. W przypadku niezłożenia przez rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie,
Oświadczenia woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, nie
zostanie podpisana pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem Umowa
o świadczeniu usług na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce zostaje
wykazane do procesu rekrutacji.

4. Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli
korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział
w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji.

5. Dzieci w wieku 6 lat realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
w przypadku gdy:

o w przedszkolu prowadzony jest oddział „0”,
o rodzice dziecka złożyli Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny,
o w trakcie roku szkolnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w grupie dzieci sześcioletnich.

6. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w dwóch etapach.

a) I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

b) II etap rekrutacji prowadzony jest w przypadku dysponowania przez
przedszkole wolnymi miejscami w danej grupie wiekowej po I etapie rekrutacji
i odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

7. Po zakończeniu II etapu rekrutacji i w trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka
na wolne miejsce w przedszkolu decyduje dyrektor po indywidualnym
rozpatrzeniu pisemnego podania rodzica (prawnego opiekuna).

8. Zasady i kryteria naboru w I etapie określa załącznik nr 1 do statutu przedszkola.

9. Terminy I i II etapu rekrutacji oraz zasady korzystania z systemu elektronicznego
podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.wroclaw.pl/edukacja oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola.

10. W celu przeprowadzenia II etapu rekrutacji do przedszkola dyrektor placówki
powołuje komisję rekrutacyjno –kwalifikacyjną.


11. W skład komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej wchodzi:

o dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący,
o przedstawiciel rady rodziców,
o przedstawiciel rady pedagogicznej.

12. Przewodniczący komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej określa szczegółowe
zadania członków komisji.

13. Do zadań komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy w szczególności:

o podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie placówki;

o ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy
kandydatów przyjętych do placówki;

o sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

14. W II etapie rekrutacji Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna rozpatruje Podania o
przyjęcie dziecka do przedszkola i podejmuje decyzję zgodnie z poniższymi
kryteriami.

15. Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola w II etapie:
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:

o dzieci, które w I etapie rekrutacji nie zakwalifikowały się do żadnego przedszkola;
o dzieci posiadające rodzeństwo już korzystające z usług przedszkola
o dzieci znajdujące się w szczególnej sytuacji rodzinno-bytowej.

16. Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza swoją decyzję poprzez
wywieszenie listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na tablicy ogłoszeń
w placówce.

17. W przypadku kwestionowania przez rodziców dziecka wyników rekrutacji
dopuszcza się możliwość wniesienia przez rodziców pisemnego odwołania do
dyrektora placówki, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zakwalifikowanych.

18. Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź
w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.

19. Decyzja dyrektora dotycząca wniesionego przez rodziców odwołania jest
ostateczna.

20. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola w procesie rekrutacji
dopuszcza się możliwość złożenia do dyrektora placówki podania
o przyjęcie dziecka na zwolnione miejsce.

21. Przyjęcie dziecka do przedszkola z listy rezerwowej odbywa się w przypadku
zwolnienia się miejsca w placówce ( w danej grupie wiekowej lub zbliżonej
za zgodą nauczyciela i rodzica).

22. Decyzję w sprawie przyjęcia dziecka podejmuje dyrektor przedszkola.

23. Niepodpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie Oświadczenia woli
korzystania z usług przedszkola oraz Umowy o świadczeniu usług jest
równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.


§ 9

Postanowienia końcowe

1. Przedszkole przechowuje i archiwizuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Przedszkole posługuje się pieczęciami firmowymi.

4. Traci moc Statut z dnia 01.09.2011 r.

5. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem podpisania.
Przedszkolowo.pl logo