"SMERFUSIE"

.************************************************************************************
DRODZY RODZICE

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO
INDYWIDUALNE KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ NIE W WYZNACZONYCH DNIACH, LECZ ZAWSZE NA PROŚBĘ RODZICÓW I NASZĄ PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU DATY SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM W GRUPIE
.

************************************************************************************
ZAPRASZAMY RODZICÓW NA AKADEMIĘ Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W DNIU 09.11.2017 O GODZ 16:00

BARDZO PROSIMY O PRZYNIESIENIE STROJU DLA DZIECKA
1. BIAŁA KOSZULA / BLUZKA (bez nadruku)
2. SPODNIE DŻINSY LUB INNE GRANATOWE/ CZARNE


LISTOPAD

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
NA M-C LISTOPAD


I. DOMY I DOMKI
II. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
III. PADA DESZCZ
IV, V. ZDROWIE NASZYM SKARBEM - POSTAWA TO PODSTAWA" - KAMPANIA ZDROWOTNA

- poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej
i współcześnie
- nazywanie zawodów związanych z budownictwem.
- zapoznanie z literą i, t, d, k - małą i wielką, drukowaną i pisaną
- zapoznanie z figurą geometryczną – trójkątem, prostokątem
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozpoznawanie i nazywanie domów zwierząt
- rozwiązywanie zagadek o urządzeniach elektrycznych.
- rysowanie po śladach rysunków urządzeń elektrycznych.
- rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie
- czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego
- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5
- dzielenie nazw obrazków na głoski. Liczenie głosek w nazwie obrazka
- rozwijanie słuchu fonematycznego, sprawności manualnej
- ocenianie wartości logicznej zdań.
- bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
- dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu.
- dbanie o prawidłową postawę ciała
- klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych,rozwijanie umiejętności klasyfikowania
- uświadomienie dzieciom ich praw
Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.
Edukacja matematyczna
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozpoznawanie cyfr.
Rozwijanie intuicji geometrycznej
– nazywanie figur geometrycznych.
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W PAŹDZIERNIKU

JESIENIĄ W SADZIE
WARZYWA ZNANE I LUBIANE
MOJA RODZINA
ZWIERZĘTA DOMOWE

– rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad,
– nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych,
– poznawanie wybranych owoców egzotycznych,
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie,
– kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia- rozpoznawanie cyfr,
– rozwijanie intuicji geometrycznej- nazywanie figur geometrycznych,
– rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
- podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują,
- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
- podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty,
- wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom,
- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka.
- wzmacnianie więzi w rodzinie, wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji
i miłości,
- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer,
- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.WRZESIEŃ

1.WIERSZE UCZONE WE WRZEŚNIU

GRZECZNE SŁÓWKA A. Galica

Dziękuję, przepraszam i proszę
- trzy słówka za małe trzy grosze.
I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna
znają te słówka na pewno

To przecież niewiele kosztuje,
gdy powiesz uprzejmie: dziękuję!
Korona ci z głowy nie spadnie na pewno
- nawet gdy jesteś królewną.

Trzy słówka za małe trzy grosze
- dziękuję, przepraszam i proszę.TWOJE CIAŁO, MOJE CIAŁO M Barańska

Twoje ciało, moje ciało
różnych części ma nie mało

Łokcie, biodra, łydki, uda -
nigdy nam nie grozi nuda.
Uszy, oczy, usta, nos,
teraz ty masz głos.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
GRUPA IV - WRZESIEŃWRÓCILIŚMY DO PRZEDSZKOLA
WAKACYJNE WSPOMNIENIA
MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
NADESZŁA JESIEŃ


– określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów
– określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
– określanie swoich zainteresowań.
- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – przestrzeganie wspólnie ustalonych umów
i zasad regu­lujących współżycie w grupie.
- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji – współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
- ćwiczenia słuchowe
- czytanie całościowe nazw zabawek przedstawionych na obrazkach
- dzielenie na sylaby nazw rysunków
- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
- wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski w nazwach obrazków
– uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą W. Sherborne.
- oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.
– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
- rozwijanie intuicji geometrycznej – nazywanie figur geometrycznych
- rozróżnianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała.
– oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści
– rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
– zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób
– poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy
– pokazywanie na wybranych przykładach zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór


CZERWIEC

GRZECZNE SŁÓWKA A. Galica

Dziękuję, przepraszam i proszę
- trzy słówka za małe trzy grosze.
I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna
znają te słówka na pewno

To przecież niewiele kosztuje,
gdy powiesz uprzejmie: dziękuję!
Korona ci z głowy nie spadnie na pewno
- nawet gdy jesteś królewną.

Trzy słówka za małe trzy grosze
- dziękuję, przepraszam i proszę.TWOJE CIAŁO, MOJE CIAŁO M Barańska

Twoje ciało, moje ciało
różnych części ma nie mało

Łokcie, biodra, łydki, uda -
nigdy nam nie grozi nuda.
Uszy, oczy, usta, nos,
teraz ty masz głos.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:
1. Na naszym podwórku
2. Teatr
3./4. Lato – nadszedł czas wakacji

Cele:
• Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów;
• Poznawanie/przypomnienie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu;
• Poznawanie wystroju teatru i ludzi tam pracujących;
• Utrwalanie zasad właściwego zachowania się;
• Odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość i prawda;
• Umiejętne posługiwanie się rekwizytami;
• Tworzenie własnych sztuk teatralnych, prezentowanie ich;
• Obserwowanie, w sposób pośredni i bezpośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach w lecie;
• Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną;
• Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;
• Ćwiczenie stosowania prawidłowych określeń przy porównywaniu wielkości i szerokości;
• Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
• Układanie historyjek obrazkowych – doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;
• Ćwiczenie analizy słuchowej poprzez wysłuchiwanie głosek w nagłosie i wygłosie;
• Poszerzanie doświadczeń plastyczno-technicznych;
• Ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
• Rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi;
• Doskonalenie umiejętności: liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach;
• Rozwijanie umiejętności wokalnych;
• Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
• Ćwiczenie sprawności fizycznej całego ciała.MAJ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
NA M-C MAJPOLSKA – MÓJ DOM
MUZYKA JEST WSZĘDZIE
ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY
ŚWIĘTO RODZICÓW
DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE

- poznawanie swojej miej­scowości, poznawanie jej historii, ważniej­szych instytucji, zabyt­ków i miejsc
- poznanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
- organizowanie kącika regionalnego wzbogaconego o eksponaty przedszkolne i przyniesione z domu
- słuchanie nagrań zespo­łów ludowych ze swo­jego regionu, poznanie
- zbiorowe i indywidual­ne śpiewanie piosenek
- wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów
- wykonywanie akompa­niamentu do piosenek na instrumentach per­kusyjnych oraz innych przedmiotach
- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
− rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące; zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody
- rozwijanie mowy i logicznego myślenia
- zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu
- rozwijanie umiejętności liczenia
- zachęcanie do przygotowania niespodzianek dla rodziców
- posługiwanie się nazwami miesięcy, pór roku i dni tygodnia
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności manualnej
- nazywanie ludzi róż­nych ras, określanie miejsc ich zamieszka­nia, warunków klima­- - tycznych, w jakich żyją
- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata
- ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów
- rozwijanie percepcji słuchowej
- rozwijanie aktywności twórczej


KWIECIEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:
1. Wielkanoc – zwyczaje i tradycje
2. Wielkanoc – zwyczaje i tradycje (cd.)
3. Nasza planeta Ziemia
4. W zdrowym ciele zdrowy duch

Cele:
• Zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
• Poznanie nazw produktów z koszyczka wielkanocnego,
• Poszerzanie zakresu wiedzy o zwierzętach wykluwających się z jajek,
• Samodzielne wysiewanie rzeżuchy,
• Określanie czynników potrzebnych do rozwoju rośliny,
• Skupianie uwagi na tekstach literackich,
• Nauka krótkich rymowanek na pamięć,
• Rozpoznawanie stosunków czasowych (historyjki obrazkowe), wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych,
• Rozwijanie umiejętności dzielenia słów na sylaby i głoski,
• Kształtowanie umiejętności układania własnych zdań i opowiadań do ilustracji,
• Samodzielne układanie zadań matematycznych do zobrazowanych sytuacji,
• Tworzenie zbiorów równolicznych,
• Rozwijanie umiejętności odwzorowywania,
• Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,
• Zapoznanie ze znaczeniem szkodliwych działań człowieka na przyrodę i działań ekologicznych,
• Kształtowanie ekologicznego myślenia,
• Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania się i utrzymania prawidłowej postawy ciała,
• Doskonalenie współpracy z innymi dziećmi i partnerem z pary,
• Prawidłowe wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych,
• Przestrzeganie reguł gry podczas zabawach ruchowych,
• Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.


LUTY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:
1. Bale w karnawale
2. Tak mija nam czas
3. Zimowe zabawy
4. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

• Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
• Ćwiczenie analizy słuchowej poprzez wysłuchiwanie głosek w nagłosie i wygłosie;
• Rozwijanie umiejętności opowiadania na podstawie obrazków, wiersza;
• Poszerzanie doświadczeń plastyczno-technicznych;
• Ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
• Kształtowanie postaw przyjacielskich;
• Rozwijanie umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i ekspresji słuchowej;
• Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kolor, kształt i wielkość;
• Doskonalenie umiejętności liczenia – posługiwanie się liczebnikami głównymi;
• Uwrażliwianie na muzykę poważną;
• Zapoznanie z nazwami miesięcy, utrwalenie nazw pór roku, dnia i dni tygodnia;
• Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;
• Poznanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego;
• Poznanie pracy zegarmistrza;
• Rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi;
• Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych;
• Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu;
• Kształtowanie świadomości ubierania się odpowiedniego do warunków atmosferycznych występujących zimą;
• Poznanie modelu kuli ziemskiej – globusa;
• Zapoznanie z nazwami i ciekawostkami na temat planet Układu Słonecznego, obiektów we wszechświecie i satelity Ziemi - Księżyca;
• Poznanie zawodów związanych z kosmosem;
• Wykonywanie prac w formie przestrzennej;
• Ćwiczenie sprawności fizycznej całego ciała.


STYCZEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:

CZAS NAS GONI
W KRAINIE BAŚNI
RODZICE RODZICÓW
ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW

- uświadamianie następstwa pór roku.
- zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
− systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej
− zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację
− przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu.
− słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
− tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisane- go przez nauczyciela.
− dokarmianie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach
− nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
− zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami
− rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
- wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
- nauka piosenek i pląsów.
- kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
- wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.
− przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków.
Zestawy ćwiczeń porannych.


GRUDZIEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:
1. Co robić w taki smutny czas?
2. Nadeszła zima
3. Święta tuż-tuż
4. Podróże w czasie

• Rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi na temat potraw, wymyślanie ich,
• Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
• Zdobywanie wiedzy odnośnie substancji rozpuszczalnych w wodzie,
• Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7,
• Dzielenie nazw na sylaby i głoski,
• Wspomaganie rozwoju emocjonalnego,
• Okazywanie uczuć mimiką twarzy,
• Poznawanie wybranych właściwości śniegu,
• Zapoznanie z oznakami zimy,
• Rozwijanie orientacji przestrzennej w odniesieniu do siebie,
• Podejmowanie prób interpretowania utworu własnymi słowami,
• Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
• Doskonalenie rytmicznego poruszania się,
• Rozwijanie umiejętności wokalnych,
• Umuzykalnianie,
• Poznawanie wybranych drzew iglastych (sosna, jodła, świerk, modrzew),
• Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami, wyglądem świątecznego stołu,
• Klasyfikowanie, tworzenie zbiorów z uwzględnieniem jednej cechy,
• Utrwalanie swojego adresu,
• Robienie ciasteczek,
• Utrwalanie następstw pór roku, pory dnia i dni tygodnia,
• Stosowanie nazw określających umiejscowienie w czasie,
• Rozwijanie świadomości zmian w życiu ludzi na przestrzeni lat,
• Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego przez szukanie odpowiedzi na pytanie: „Co by było, gdyby…?”
• Rozwijanie sprawności manualnej,
• Doskonalenie sprawności fizycznej.


LISTOPAD

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:
1. DOMY I DOMKI
2. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
3. A DESZCZ PADA I PADA
4. ZDROWIE NASZYM SKARBEM

- rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu
- rozwijanie sprawności manualnej
- zapoznanie z budową domu
- rozwijanie umiejętności liczenia
- zainteresowanie planowaniem mieszkania
- rozwijanie słuchu fonematycznego
- rozwijanie mowy
- zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie
- kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej
- zachęcanie do przygotowywania prostych potraw
- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
- rozwijanie umiejętności liczenia i dodawania
- rozwijanie sprawności manualnej
- zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych
- zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie
- zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych
- uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarzy w czasie choroby
zachęcanie do wykonywania zdrowych potraw
- uświadomienie konieczności dbania o zęby i ich leczenia
- budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
- uświadomienie dzieciom ich praw
- rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów i odejmowania na konkretach
- wspomaganie rozwoju emocjonalnego


PAŹDZIERNIK

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:
1. Jesień w sadzie
2. Jesień na działce
3. Nasze rodziny
4. Nasi domowi ulubieńcy

Cele:
• Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych i owoców,
• Określanie smaku i zapachu owoców,
• Klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie,
• Próby samodzielnego krojenia owoców do sałatki owocowej,
• Rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
• Określanie jadalnych części warzyw,
• Zapoznanie ze sposobem kiszenia ogórków i kapusty,
• Określanie relacji między członkami rodziny,
• Rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami,
• Ćwiczenie prawidłowego nakrywania do stołu,
• Rozwijanie zainteresowań pracą rodziców,
• Zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze,
• Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt,
• Wyróżnianie zwierząt domowych i ich zwyczajów,
• Dostrzeganie rytmiczności dnia i następstwa czasowego,
• Rozwijanie poczucia rytmu,
• Układanie historyjek z uwzględnieniem kolejności zdarzeń,
• Rozwijanie wrażliwości muzycznej,
• Doskonalenie umiejętności liczenia,
• Wyrabianie spostrzegawczości,
• Segregowanie przedmiotów według określonych cech,
• Porównywanie zbiorów równolicznych,
• Rozwijanie mowy i myślenia,
• Wypowiadanie się na temat wysłuchanych treści opowiadań,
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych,
• Doskonalenie sprawności manualnej,
• Wykonywanie prac plastycznych i technicznych o różnym stopniu trudności,
• Rozwijanie sprawności fizycznej.Przedszkolowo.pl logo