"SMERFUSIE"

.************************************************************************************
DRODZY RODZICE

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO
INDYWIDUALNE KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ NIE W WYZNACZONYCH DNIACH, LECZ ZAWSZE NA PROŚBĘ RODZICÓW I NASZĄ PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU DATY SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM W GRUPIE
.

************************************************************************************

DRODZY RODZICE

WE WTOREK TJ. 07. MAJA BĘDĄ ROBIONE DZIECIOM ODCHODZĄCYM DO SZKOŁY ZDJĘCIA DO PAMIĄTKOWEGO TABLO. BARDZO PROSIMY O OBECNOŚĆ DZIECI W TYM DNIU. STRÓJ DO ZDJĘCIA DOWOLNY.


UWAGA RODZICE

ZAPRASZAMY RODZICÓW WSZYSTKICH DZIECI NA ZEBRANIE W DNIU 07. V. O GODZ. 16:00. ZEBRANIE DOTYCZYĆ BĘDZIE UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA ROKU.
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA M-C MAJ

MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

Odkrywanie litery małej i wielkiej „Ż,ż”.
Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania – zabytki, ważniejsze instytucje, pięknem krajobrazu.
Zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski.
Nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim.
Poznanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem.
Organizowanie kącika regionalnego wzbogaconego o eksponaty przedszkolne i przyniesione z domu.
Utrwalenie własnego adresu zamieszkania, wyjaśnienie pojęcia: „adresat, nadawca”.
Rozwijanie kompetencji matematycznych, w tym umiejętności klasyfikowania i przeliczania.

MOJA OJCZYZNA

Odkrywanie litery małej i wielkiej „H, h”.
Nabywanie większej świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz
kraj to Polska.
Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej – utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu.
Zapoznanie z herbem Warszawy, poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie.
Słuchanie dowolnej legendy o powstaniu Polski.
Rozwijanie sprawności rachunkowych, utrwalanie liczb i znaków matematycznych.

ŚWIĘTO RODZICÓW

Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka.
Rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych.
Wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmowy – uważne słuchanie wypowiedzi innych, włączanie się do rozmowy.
Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami, uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.
Zachęcanie do rozmów na temat więzi emocjonalnych łączących członków rodziny.
Dostrzeganie czynności wykonywanych przez rodziców na rzecz organizacji życia codziennego dla wszystkich członków rodziny.
Kształcenie umiejętności recytowania wierszy i śpiewania piosenek związanych z tematem zajęć.
Utrwalanie umiejętności obliczeń – sprawności rachunkowej.

ŁĄKA W MAJU

Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów - kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt.
Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci.
Obserwowanie min. w ogrodzie przedszkolnym roślin i zwierząt przy użyciu lupy.
Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.
Utrwalanie poznanych liter – odczytywanie wyrazów i zdań.
Utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń.
Przedszkolowo.pl logo