"SMERFUSIE"

.************************************************************************************
DRODZY RODZICE

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO
INDYWIDUALNE KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ NIE W WYZNACZONYCH DNIACH, LECZ ZAWSZE NA PROŚBĘ RODZICÓW I NASZĄ PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU DATY SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM W GRUPIE
.

************************************************************************************


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA M-C MARZEC


1. ZWIERZĘTA DŻUNGLI I SAWANNY
2. ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW
3. MARCOWA POGODA
4. WIOSENNE PRZEBUDZENIE


I. Tydzień - ZWIERZĘTA DŻUNGLI I SAWANNY

Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt egzotycznych.
Rozwijanie zdolności wokalnych, ćwiczenie pamięci, przyswojenie piosenki pt. „Dżungla, Na sawannie”.
Zapoznanie z wybranymi kontynentami.
Wyjaśnienie pojęć: kontynent, sawanna, dżungla.
Odkrywanie zapisu cyfrowego cyfry 10 , kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych.
Odkrywanie litery „ Z z” (małej i wielkiej, pisanej i drukowanej) – nauka zapisu liter,
określanie spółgłoski „z” w słowach , układanie schematów i modeli słów o prostej
budowie, czytanie słów o prostej budowie, próby czytania i śledzenia tekstu.
Rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej.
Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

II. Tydzień - ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

 Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).
Zabawy z głoską „U u „, czytanie sylab i krótkich tekstów.
Klasyfikowanie, porządkowanie, tworzenie kolekcji według różnych cech.
Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów.
Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.
Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy. 

III. Tydzień - MARCOWA POGODA

Rozszerzanie wiedzy o zjawiskach pogodowych związanych z porą roku – wdrażanie do systematycznego obserwowania zjawisk atmosferycznych.
Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną – zabawy z wiosennym wiatrem.
Wspólne pożegnanie zimy i powitanie wiosny.
Zabawy z głoską „C c „, czytanie całościowe słów związanych z wiosną, rozwiązywanie rebusów fonetycznych, czytanie tekstów wyrazowo- obrazkowych.
Kształtowanie umiejętności liczenia z użyciem liczebników głównych.
Stosowanie ćwiczeń ortofonicznych.
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki
( skowronki, czajki, szpaki ), pojawiające się pierwsze kwiaty ( przebiśniegi, krokusy ). 
Rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zajęciach i kreatywności podczas zajęć plastycznych.
Rozumienie następstwa pór roku.


IV. Tydzień - WIOSENNE PRZEBUDZENIE


Poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i forsycji, pojawienie się pąków na drzewach i krzewach.
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki ( skowronki, czajki, bociany ), pojawiające się pierwsze kwiaty przebiśniegi, krokusy).
Nauka piosenek i wierszyków o tematyce wiosennej.
Rozszerzanie wiedzy o zjawiskach pogodowych związanych z porą roku – wdrażanie do systematycznego obserwowania zjawisk atmosferycznych (oglądanie kwitnących roślin, omawianie życia zwierząt (ptaki, ssaki, owady) wiosną.
Zabawy z głoską „ Ł ł „, czytanie całościowe słów związanych z wiosną, rozwiązywanie rebusów fonetycznych, czytanie tekstów wyrazowo- obrazkowych.
Kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na podstawie tekstu literackiego oraz analizy utworu.
Rozwijanie mowy, dziecko wie co to są przysłowia (poznaje wiosenne przysłowia).
Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 10.

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, OBSERWACJE PRZYRODNICZE


................................................................................

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

STYCZEŃ


Tematyka tygodnia:
I. MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA - KARNAWAŁ
II. ZIMA I ZWIERZĘTA
III. BABCIA I DZIADEK TO RODZICE NASZYCH RODZICÓW
IV. PROJEKT - ZABAWKI

I. Dziecko:
- dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia
- nazywa kolejno pory roku, dni tygodnia
- określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia, pory dnia
- stosuje określenia wczoraj/ przedwczoraj/ juto/ dziś
- próbuje czytać słowa o prostej budowie fonetycznej
- przelicza w zakresie 0 - 8
- rozwija swoje relacje z kolegami i koleżankami - atmosfera wzajemnej akceptacji
- chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, rozwija swoją kreatywność, chętnie podejmuje nowe wyzwania
- bierze udział w balu karnawałowym, czerpie radość z zabaw przy muzyce
II. Dziecko:
- wie jak pomagać ptakom zimą, zna gatunki ptaków, które zostają w Polsce na czas zimy
- wie, że należy zachować ostrożność w kontaktach ze zwierzętami
- rozpoznaje zwierzęta po pozostawionych śladach na śniegu
-klasyfikuje przedmioty na podstawie jednej lub kilku cech
- porównuje liczebności zbiorów
- doskonali umiejętności manualne, grafomotoryczne
III. Dziecko:
- występuje w programie artystycznym z okazji dnia babci i dziadka, czerpie radość
z publicznych występów
- śpiewa piosenki z okazji dnia babci i dziadka
- czerpie radość z samodzielnego wykonywania prezentu dla babci i dziadka
- usprawnia narządy artykulacyjne oraz rozwija słuch fonematyczny
- rozwijanie sprawności manualnej
- czyta całościowo wyrazy "babcia" oraz " dziadek"
- poszerza zainteresowania matematyczne
IV. Dziecko:
- wzbudza ciekawość i aktywność poznawczą
- zdobywa wiedzę na temat rozwoju techniki i jej wpływu na życie człowieka
- dostrzega związki między przyczyną a skutkiem
- wzbogaca słownictwo
Przygotowanie do nauki czytania i pisania
· wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
· analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
· czytanie całościowe wyrazów
· wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
– rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych – małych i wielkich „S,s”, , „N, n”, „B, b”.
JESTEM POLKĄ, JESTEM POLAKIEM

1. Wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy, rozpoznawanie godła, hymnu
i barw narodowych Polski.
2. Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski.
3. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej i świadomej postawy patriotycznej..
4. Kultywowanie tradycji związanej z  Dniem Niepodległości.
5. Kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar.
6. Doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu.
7. Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.
 
W MOIM DOMU NIE NUDZI SIĘ NIKOMU

1.  Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku
i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych).
2. Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki.
3. Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby.
4. Wzbogacanie wiedzy o rodzinie, uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi
5. Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, uzasadnianie swojego zdania, rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła
6. Wzbogacanie słownictwa dzieci o nazwy pomieszczeń, występujących w nich sprzętów
i przedmiotów oraz wykonywanych czynności
7. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

1. Utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń do dbania o czystość.
2. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.
4. Wdrażanie do higienicznego stylu życia.
5. Kształcenie umiejętności akceptowania różnorodności wyglądu,zachowania,gustów i potrzeb rówieśników.
6. Uwrażliwianie dzieci na przestrzeganie zasad zachowania się wobec przyjaciół.
7. Kształcenie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
8. Zachęcanie dzieci do brania udziału w grach i zabawach sportowych z zachowaniem zasad fair play.

TO POWAŻNA SPRAWA – MAMY SWOJE OBOWIĄZKI I PRAWA

1. Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań
2. Rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
3. Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.
4. Dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale
i obowiązków
5. Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.


Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich – „I i ; T t ; D d ; K k”
– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozpoznawanie cyfr – 5, 0, 6.

Przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie współpracy ręki i oka.

- rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
- odróżnianie druku od pisma
- wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznychZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE- PAŹDZIERNIK

1. Idzie jesień.. przez ogród i sad
2. Idzie jesień.. do zwierząt.
3. Co z czego otrzymujemy.
4. Idzie jesień.. z deszczem.


• Poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach;
• rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, smaku;
• wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej;
• poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie);
• wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli;
• rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części;
• rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw;
• nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki); poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania;
• zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt;
• dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;
• zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych;
• obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią;
• obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu;
• uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych;
• określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym;
• nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

Przez cały miesiąc
- przygotowanie do pisania
- rozwijanie sprawności ruchowej;
- rozwijanie sprawności manualnej;
- wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
- nazywanie części ciała;
- ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby;
- odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego;
- różnicowanie prawej strony i lewej strony;
- wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

WRZESIEŃ


I. TO JESTEM JA
II. MOJA GRUPA
III. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
IV. IDZIE JESIEŃ ...PRZEZ PARK, LAS

·    przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu,
·    podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów,
·    podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.
·    wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.
·    porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek.
-   unikanie i nierobienie hałasu, mówienie umiarkowanym głosem, dostosowanym do sytuacji.
·    rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
·    uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
·    uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
·    wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
·    poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.).
·    przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu. 
·    uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementami zespołowego współzawodnictwa).
·    poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)
·    zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
·    poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
·    zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
·    nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych
·    rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
·    poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona)
·    gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych
·    poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
·    słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań
Przygotowanie do czytania
·    wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
·    wyodrębnianie sylab ze słów
·    analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
·    czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania
·    rozwijanie sprawności ruchowej
·    rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
·    wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
Elementy matematyki
·    nazywanie części ciała
·    ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
·    odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
·    różnicowanie prawej strony i lewej strony
·    wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach


Przedszkolowo.pl logo