"SMERFUSIE"

.************************************************************************************
DRODZY RODZICE

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO
INDYWIDUALNE KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ NIE W WYZNACZONYCH DNIACH, LECZ ZAWSZE NA PROŚBĘ RODZICÓW I NASZĄ PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU DATY SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM W GRUPIE
.

************************************************************************************ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

LISTOPAD
JESTEM POLKĄ, JESTEM POLAKIEM

1. Wzbogacenie wiedzy na temat swojego kraju i jego stolicy, rozpoznawanie godła, hymnu
i barw narodowych Polski.
2. Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski.
3. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej i świadomej postawy patriotycznej..
4. Kultywowanie tradycji związanej z  Dniem Niepodległości.
5. Kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar.
6. Doskonalenie umiejętności opowiadania usłyszanego tekstu.
7. Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.
 
W MOIM DOMU NIE NUDZI SIĘ NIKOMU

1.  Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku
i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych).
2. Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki.
3. Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby.
4. Wzbogacanie wiedzy o rodzinie, uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi
5. Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, uzasadnianie swojego zdania, rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła
6. Wzbogacanie słownictwa dzieci o nazwy pomieszczeń, występujących w nich sprzętów
i przedmiotów oraz wykonywanych czynności
7. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

1. Utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń do dbania o czystość.
2. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.
4. Wdrażanie do higienicznego stylu życia.
5. Kształcenie umiejętności akceptowania różnorodności wyglądu,zachowania,gustów i potrzeb rówieśników.
6. Uwrażliwianie dzieci na przestrzeganie zasad zachowania się wobec przyjaciół.
7. Kształcenie umiejętności zgodnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
8. Zachęcanie dzieci do brania udziału w grach i zabawach sportowych z zachowaniem zasad fair play.

TO POWAŻNA SPRAWA – MAMY SWOJE OBOWIĄZKI I PRAWA

1. Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań
2. Rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach
3. Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.
4. Dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale
i obowiązków
5. Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.


Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich – „I i ; T t ; D d ; K k”
– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

Edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
– rozpoznawanie cyfr – 5, 0, 6.

Przygotowanie do nauki pisania – usprawnianie współpracy ręki i oka.

- rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
- odróżnianie druku od pisma
- wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznychZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE- PAŹDZIERNIK

1. Idzie jesień.. przez ogród i sad
2. Idzie jesień.. do zwierząt.
3. Co z czego otrzymujemy.
4. Idzie jesień.. z deszczem.


• Poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach;
• rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, smaku;
• wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej;
• poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie);
• wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli;
• rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części;
• rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw;
• nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki); poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania;
• zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt;
• dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;
• zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych;
• obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią;
• obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu;
• uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych;
• określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym;
• nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

Przez cały miesiąc
- przygotowanie do pisania
- rozwijanie sprawności ruchowej;
- rozwijanie sprawności manualnej;
- wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
- nazywanie części ciała;
- ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby;
- odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego;
- różnicowanie prawej strony i lewej strony;
- wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

WRZESIEŃ


I. TO JESTEM JA
II. MOJA GRUPA
III. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
IV. IDZIE JESIEŃ ...PRZEZ PARK, LAS

·    przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu,
·    podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów,
·    podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.
·    wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.
·    porównywanie swojego wyglądu z wyglądem kolegów i koleżanek.
-   unikanie i nierobienie hałasu, mówienie umiarkowanym głosem, dostosowanym do sytuacji.
·    rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała
·    uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych
·    uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
·    wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
·    poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.).
·    przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu. 
·    uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementami zespołowego współzawodnictwa).
·    poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej)
·    zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
·    poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.
·    zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
·    nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych
·    rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
·    poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona)
·    gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych
·    poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).
·    słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela oraz ich profesjonalnych nagrań
Przygotowanie do czytania
·    wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
·    wyodrębnianie sylab ze słów
·    analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
·    czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania
·    rozwijanie sprawności ruchowej
·    rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej.
·    wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
Elementy matematyki
·    nazywanie części ciała
·    ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
·    odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.
·    różnicowanie prawej strony i lewej strony
·    wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach


Przedszkolowo.pl logo