"SMERFUSIE"

************************************************************************************
DRODZY RODZICE

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO
INDYWIDUALNE KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ NIE W WYZNACZONYCH DNIACH, LECZ ZAWSZE NA PROŚBĘ RODZICÓW I NASZĄ PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU DATY SPOTKANIA Z NAUCZYCIELEM W GRUPIE
.

************************************************************************************

CZERWIEC

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:
1. Na naszym podwórku
2. Teatr
3./4. Lato – nadszedł czas wakacji

Cele:
• Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów;
• Poznawanie/przypomnienie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu;
• Poznawanie wystroju teatru i ludzi tam pracujących;
• Utrwalanie zasad właściwego zachowania się;
• Odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość i prawda;
• Umiejętne posługiwanie się rekwizytami;
• Tworzenie własnych sztuk teatralnych, prezentowanie ich;
• Obserwowanie, w sposób pośredni i bezpośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach w lecie;
• Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną;
• Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;
• Ćwiczenie stosowania prawidłowych określeń przy porównywaniu wielkości i szerokości;
• Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
• Układanie historyjek obrazkowych – doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego;
• Ćwiczenie analizy słuchowej poprzez wysłuchiwanie głosek w nagłosie i wygłosie;
• Poszerzanie doświadczeń plastyczno-technicznych;
• Ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
• Rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi;
• Doskonalenie umiejętności: liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach;
• Rozwijanie umiejętności wokalnych;
• Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
• Ćwiczenie sprawności fizycznej całego ciała.MAJ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
NA M-C MAJPOLSKA – MÓJ DOM
MUZYKA JEST WSZĘDZIE
ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY
ŚWIĘTO RODZICÓW
DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE

- poznawanie swojej miej­scowości, poznawanie jej historii, ważniej­szych instytucji, zabyt­ków i miejsc
- poznanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
- organizowanie kącika regionalnego wzbogaconego o eksponaty przedszkolne i przyniesione z domu
- słuchanie nagrań zespo­łów ludowych ze swo­jego regionu, poznanie
- zbiorowe i indywidual­ne śpiewanie piosenek
- wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów
- wykonywanie akompa­niamentu do piosenek na instrumentach per­kusyjnych oraz innych przedmiotach
- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
− rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące; zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody
- rozwijanie mowy i logicznego myślenia
- zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu
- rozwijanie umiejętności liczenia
- zachęcanie do przygotowania niespodzianek dla rodziców
- posługiwanie się nazwami miesięcy, pór roku i dni tygodnia
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności manualnej
- nazywanie ludzi róż­nych ras, określanie miejsc ich zamieszka­nia, warunków klima­- - tycznych, w jakich żyją
- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata
- ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów
- rozwijanie percepcji słuchowej
- rozwijanie aktywności twórczej


KWIECIEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:
1. Wielkanoc – zwyczaje i tradycje
2. Wielkanoc – zwyczaje i tradycje (cd.)
3. Nasza planeta Ziemia
4. W zdrowym ciele zdrowy duch

Cele:
• Zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
• Poznanie nazw produktów z koszyczka wielkanocnego,
• Poszerzanie zakresu wiedzy o zwierzętach wykluwających się z jajek,
• Samodzielne wysiewanie rzeżuchy,
• Określanie czynników potrzebnych do rozwoju rośliny,
• Skupianie uwagi na tekstach literackich,
• Nauka krótkich rymowanek na pamięć,
• Rozpoznawanie stosunków czasowych (historyjki obrazkowe), wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych,
• Rozwijanie umiejętności dzielenia słów na sylaby i głoski,
• Kształtowanie umiejętności układania własnych zdań i opowiadań do ilustracji,
• Samodzielne układanie zadań matematycznych do zobrazowanych sytuacji,
• Tworzenie zbiorów równolicznych,
• Rozwijanie umiejętności odwzorowywania,
• Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,
• Zapoznanie ze znaczeniem szkodliwych działań człowieka na przyrodę i działań ekologicznych,
• Kształtowanie ekologicznego myślenia,
• Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania się i utrzymania prawidłowej postawy ciała,
• Doskonalenie współpracy z innymi dziećmi i partnerem z pary,
• Prawidłowe wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych,
• Przestrzeganie reguł gry podczas zabawach ruchowych,
• Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.


LUTY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:
1. Bale w karnawale
2. Tak mija nam czas
3. Zimowe zabawy
4. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

• Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
• Ćwiczenie analizy słuchowej poprzez wysłuchiwanie głosek w nagłosie i wygłosie;
• Rozwijanie umiejętności opowiadania na podstawie obrazków, wiersza;
• Poszerzanie doświadczeń plastyczno-technicznych;
• Ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
• Kształtowanie postaw przyjacielskich;
• Rozwijanie umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i ekspresji słuchowej;
• Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kolor, kształt i wielkość;
• Doskonalenie umiejętności liczenia – posługiwanie się liczebnikami głównymi;
• Uwrażliwianie na muzykę poważną;
• Zapoznanie z nazwami miesięcy, utrwalenie nazw pór roku, dnia i dni tygodnia;
• Próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;
• Poznanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego;
• Poznanie pracy zegarmistrza;
• Rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi;
• Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych;
• Poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu;
• Kształtowanie świadomości ubierania się odpowiedniego do warunków atmosferycznych występujących zimą;
• Poznanie modelu kuli ziemskiej – globusa;
• Zapoznanie z nazwami i ciekawostkami na temat planet Układu Słonecznego, obiektów we wszechświecie i satelity Ziemi - Księżyca;
• Poznanie zawodów związanych z kosmosem;
• Wykonywanie prac w formie przestrzennej;
• Ćwiczenie sprawności fizycznej całego ciała.


STYCZEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:

CZAS NAS GONI
W KRAINIE BAŚNI
RODZICE RODZICÓW
ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW

- uświadamianie następstwa pór roku.
- zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
− systematyczne wzbogacanie kącika o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej
− zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustrację
− przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu.
− słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
− tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisane- go przez nauczyciela.
− dokarmianie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach
− nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
− zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami
− rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
- wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
- nauka piosenek i pląsów.
- kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
- wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.
− przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków.
Zestawy ćwiczeń porannych.


GRUDZIEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:
1. Co robić w taki smutny czas?
2. Nadeszła zima
3. Święta tuż-tuż
4. Podróże w czasie

• Rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi na temat potraw, wymyślanie ich,
• Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
• Zdobywanie wiedzy odnośnie substancji rozpuszczalnych w wodzie,
• Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7,
• Dzielenie nazw na sylaby i głoski,
• Wspomaganie rozwoju emocjonalnego,
• Okazywanie uczuć mimiką twarzy,
• Poznawanie wybranych właściwości śniegu,
• Zapoznanie z oznakami zimy,
• Rozwijanie orientacji przestrzennej w odniesieniu do siebie,
• Podejmowanie prób interpretowania utworu własnymi słowami,
• Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
• Doskonalenie rytmicznego poruszania się,
• Rozwijanie umiejętności wokalnych,
• Umuzykalnianie,
• Poznawanie wybranych drzew iglastych (sosna, jodła, świerk, modrzew),
• Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami, wyglądem świątecznego stołu,
• Klasyfikowanie, tworzenie zbiorów z uwzględnieniem jednej cechy,
• Utrwalanie swojego adresu,
• Robienie ciasteczek,
• Utrwalanie następstw pór roku, pory dnia i dni tygodnia,
• Stosowanie nazw określających umiejscowienie w czasie,
• Rozwijanie świadomości zmian w życiu ludzi na przestrzeni lat,
• Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego przez szukanie odpowiedzi na pytanie: „Co by było, gdyby…?”
• Rozwijanie sprawności manualnej,
• Doskonalenie sprawności fizycznej.


LISTOPAD

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:
1. DOMY I DOMKI
2. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
3. A DESZCZ PADA I PADA
4. ZDROWIE NASZYM SKARBEM

- rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu
- rozwijanie sprawności manualnej
- zapoznanie z budową domu
- rozwijanie umiejętności liczenia
- zainteresowanie planowaniem mieszkania
- rozwijanie słuchu fonematycznego
- rozwijanie mowy
- zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie
- kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej
- zachęcanie do przygotowywania prostych potraw
- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
- rozwijanie umiejętności liczenia i dodawania
- rozwijanie sprawności manualnej
- zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych
- zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie
- zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych
- uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarzy w czasie choroby
zachęcanie do wykonywania zdrowych potraw
- uświadomienie konieczności dbania o zęby i ich leczenia
- budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
- uświadomienie dzieciom ich praw
- rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów i odejmowania na konkretach
- wspomaganie rozwoju emocjonalnego


PAŹDZIERNIK

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Tematy tygodniowe:
1. Jesień w sadzie
2. Jesień na działce
3. Nasze rodziny
4. Nasi domowi ulubieńcy

Cele:
• Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych i owoców,
• Określanie smaku i zapachu owoców,
• Klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie,
• Próby samodzielnego krojenia owoców do sałatki owocowej,
• Rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
• Określanie jadalnych części warzyw,
• Zapoznanie ze sposobem kiszenia ogórków i kapusty,
• Określanie relacji między członkami rodziny,
• Rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami,
• Ćwiczenie prawidłowego nakrywania do stołu,
• Rozwijanie zainteresowań pracą rodziców,
• Zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze,
• Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt,
• Wyróżnianie zwierząt domowych i ich zwyczajów,
• Dostrzeganie rytmiczności dnia i następstwa czasowego,
• Rozwijanie poczucia rytmu,
• Układanie historyjek z uwzględnieniem kolejności zdarzeń,
• Rozwijanie wrażliwości muzycznej,
• Doskonalenie umiejętności liczenia,
• Wyrabianie spostrzegawczości,
• Segregowanie przedmiotów według określonych cech,
• Porównywanie zbiorów równolicznych,
• Rozwijanie mowy i myślenia,
• Wypowiadanie się na temat wysłuchanych treści opowiadań,
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych,
• Doskonalenie sprawności manualnej,
• Wykonywanie prac plastycznych i technicznych o różnym stopniu trudności,
• Rozwijanie sprawności fizycznej.


************************************************************************************

WRZESIEŃ

1.SERDECZNIE ZAPRASZAMY

RODZICÓW Z GRUPY IV NA ZEBRANIE GRUPOWE

W DNIU 05. 09. 2016 R. O GODZ. 16:00ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE


KRĄG TEMATYCZNY

NASZA GRUPA
PRZEDSZKOLE – DRUGI DOM
ULICZNE SYGNAŁY
JESIEŃ W LESIE

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
− przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.
− rysowanie siebie
− dostrzeganie swojej niepowtarzalności,a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
− poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
− poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
− zaznajamianie z zasadami ruchu drogowe- go, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
− poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji
− oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści
− rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody
- wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób
− poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)
- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnie- nie futra, piór.


PIOSENKI i WIERSZE:

* "Do przedszkola"

1. Rano budzę się, jaki piękny to czas,
słońce wstało już, a więc pora wstać.
Szybko myję się, jem śniadanie i już
gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.

Refren:
Do przedszkola, do przedszkola,
jak cudownie tutaj co dzień mija czas.
Do przedszkola, do przedszkola,
o tym już od rana marzy każdy z nas.

2. Pani czeka już i koledzy już są,
siadam w kole - to jest magiczny nasz krąg.
Obok siedzi Jaś, Weronika i Staś
- tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.

Refren: Do przedszkola...


* "Uwaga - czerwone światło!"

1. Czy to duże miasto, wioska czy osada,
kto uważnie chodzi, ten pod nic nie wpada!
Kolorowe światła obok skrzyżowania:
jedno iść pozwala, drugie iść zabrania.
Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni!

2. Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą.
Najpierw spójrzmy w lewo, potem spójrzmy w prawo!
Jeśli nic nie jedzie, można iść bezpiecznie.
Ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie.
Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni!

3. Ten czerwony sygnał przejść nam nie pozwala,
gdy czerwonym okiem patrzy na nas z dala!
A zielony sygnał oko ma zielone,
mówi: "Bardzo proszę przejść na drugą stronę!"
Bądźmy uważni! Bądźmy ostrożni!


* "Leśna muzyka"

1. Słoneczko dziś świeci
i pięknie pachnie las.
Tak cieszą się dzieci.
Spójrz, jak dużo nas.

Refren:
Wietrzyk śpiewnie gra,
tralala, la, la
z nim także zagram ja. (bis)

2. Ptaszęta ćwierkają,
a dzięcioł - puk, puk, puk.
Kasztany spadają
w trawę - stuk, stuk, stuk.

Refren:
Wietrzyk śpiewnie gra...


* "W zegarze mieszka czas"

1. Na ścianie wisi zegar, a w zegarze mieszka czas.
A jak ten czas wygląda, tego nie wie nikt z nas.
Czas wzywa nas do pracy, do przedszkola każe wstać.
Pilnuje dnia i nocy, by się bawić i spać.

Refren:
Czas, czas, a co to jest?
Czy to się je?
Czy to się tnie?
Czy to zabawka, czy jakiś zwierz?
Powiedz mi, czy ty wiesz?
Cyk, cyk, bim-bam,
zegar wszystko powie nam.

2. Ten czas to taki magik, czaruje cały świat.
On sprawia, że co roku coraz więcej masz lat.
A gdy są urodzinki, torcik czeka, goście też.
To sprawił czas wesoły, bawić z tobą się chce!

Refren:
Czas, czas...


* "Ufoludki"

1. Gdzieś na krańcach galaktyki,
tam, gdzie gwiazdy wciąż mrugają,
zamieszkują ufoludki,
co na głowach czułki mają.

Są zielone tak jak żabki
i gumowe noszą stroje,
kiedyś może nas odwiedzą,
jednak tego się nie boję.

Refren:
Ufoludki, ufoludki
są przyjazne tak jak kotki,
a kto mówi, że są groźne,
ten rozsiewa zwykłe plotki. (bis)

2. Podróżują w swych rakietach,
przemierzając kosmos cały,
chciałbym robić to co one,
jednak jestem jeszcze mały.

Gdy dorosnę, jestem pewien,
że odwiedzę ich planety,
może nawet mnie zaproszą
do środka swojej rakiety.

Refren:
Ufoludki, ufoludki...


* J.Koczanowska "Ufoludki"

W piaskownicy za przedszkolem
wylądował srebrny spodek,
a ze spodka już po chwili
ufoludki wyskoczyły.

Małe, zwinne i zielone,
mądre i zaciekawione.
Wymierzyły i zbadały
ławki, piłki, trawnik cały.

Odleciały Mleczną Drogą
na planetę Togo-Togo.
Został po nich pył magiczny,
taki był mój sen kosmiczny.


Przedszkolowo.pl logo