REKRUTACJA

Rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Terminy rekrutacji oraz zasady korzystania z systemu elektronicznego podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.wroclaw.pl/edukacja


REGULAMIN
REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 88
WE WROCŁAWIU

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572
ze zm.)
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59,60).

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku zwanego dalej kartą zapisu dziecka do przedszkola.
2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.
3. Rodzice /opiekunowie prawni kandydatów składają w Przedszkolu kartę zapisu wygenerowaną z konta dziecka na portalu oświatowym www.edu.wroclaw.plw terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
4. Karty zapisu dzieci do Przedszkola są składane do Komisji Rekrutacyjnej.

Rozdział II
Zadania dyrektora przedszkola

1. Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym termin rekrutacji dzieci do Przedszkola na kolejny rok szkolny.
2. Opracowuje w porozumieniu z organem prowadzącym kryteria przyjęcia dzieci służące zaspokojeniu potrzeb społecznych środowiska lokalnego.
3. Ustala wartości punktowe kryteriom pierwszeństwa.
4. Powołuje komisje rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.
5. Ustala kompletność kart zapisu i dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów pierwszeństwa.
6. Podaje do publicznej wiadomości:
a) termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzania,
b) regulamin rekrutacji,
c) harmonogram działania komisji rekrutacyjnej,
d) prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odwołania się od decyzji komisji.
7. Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.
8. Powiadamia organ prowadzący o liczbie dzieci nieprzyjętych do przedszkola,
9. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów.
10. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.
11. Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

Rozdział III
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

1. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych
w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.
2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
3. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby oświadczeń woli o kontynuacji edukacji w Przedszkolu przez rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.
4. Harmonogram prac komisji ustala jej przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
5. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie Regulaminu rekrutacji i zarządzenia dyrektora określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym.
6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
Rozdział IV
Komisja rekrutacyjna i jej zadania

1. Komisja rekrutacyjna działa w składzie:
a) przewodniczący komisji – nauczyciel Przedszkola,
b) członek komisji – nauczyciel Przedszkola,
c) sekretarz komisji – pracownik Przedszkola.
2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:
a) organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej,
b) dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji
i po ich zakończeniu,
c) analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie
kryteriów pierwszeństwa,
d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich,
e) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
i podpisanie ich,
f) napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna
prawnego w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o uzasadnienie,
g) organizację i przebiegu rekrutacji uzupełniającej,
h) zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole,
i) podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej,
j) przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.
3. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest:
a) prowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem
i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji
i po ich zakończeniu,
b)ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych,
d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział V
Procedura i kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkałe na terenie Gminy Wrocław.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może być przyjęte dziecko
w wieku 2,5 lat.
3. Dzieci spoza Gminy Wrocław mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców zgodnie z kryteriami.
4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 4-letnie.
5. Kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc
w Przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze).
6. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria:

1. Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 50 pkt.
2. Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 40 pkt.

3. Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu)- 30 pkt.

4. Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkół lub zespołu szkolno-przedszkolnego). Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja. – 10 pkt.

5. Przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej położony najbliżej miejsca zamieszkania dziecka. Z wybranych placówek można wskazać tylko jedną placówkę – 5 pkt.
6. Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi
w wieku do 3 lat lub dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta - 4 pkt.


7. Protokół postępowania rekrutacyjnego podpisują wszyscy członkowie komisji, komisja
sporządza go w terminie 7 dni od obrad.
8. Protokół komisji rekrutacyjnej jest podany do publicznej wiadomości.

Rozdział VI
Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty do przedszkola,
w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.
5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do wojewódzkiego sądu administracyjnego.


Rozdział VII
Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych
dla postępowania rekrutacyjnego

1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Przedszkole.
2. Podstawa przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Wnioski, zwane kartami zapisu dziecka do przedszkola, są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
4. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków i ich przetwarzania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.
5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w Przedszkolu.
6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w wojewódzkim sądzie administracyjnym w związku ze skargą.
7. W przypadku toczącego się postępowania w wojewódzkim sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz zamieszczenie na stronie internetowej Przedszkola.
2. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2017 r.


Wrocław,dnia 14 kwietnia 2017 r. r.

fotolia_55925344_xs
Przedszkolowo.pl logo