OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Wyżywienie – dzienna stawka wynosi 6,80 zł za 3 posiłki . Za każdy dzień nieobecności dokonywany jest odpis łącznie z opłatą za świadczenie przedszkola w godzinach płatnych, tj. za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych od 7:00 do 12:00 - w wysokości 1,00 zł .
Opłata za dodatkowe godziny poza ustalonymi przez organ prowadzący godzinami bezpłatnymi dotyczy dzieci do lat 5 i liczona jest:
- za pół godziny rano ( przed 7-mą)
- za godziny po 12-tej ( za każde rozpoczęte pół godziny) .

Wysokość opłaty za przedszkole wyliczana jest na podstawie zadeklarowanych przez rodzica godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu (zapis w umowie o świadczeniu usług)
W przypadku konieczności dokonania zmian – prosimy o zgłoszenie się do dyrektora przedszkola w celu podpisania aneksu do umowy.

- zgodnie z zapisem w umowie o świadczeniu usług opłatę za przedszkole należy wnieść do dnia 15-go każdego miesiąca

Informacja o wysokości opłaty za dany miesiąc przekazywana jest na początku miesiąca - na adres e-mailowy podany w umowie o świadczeniu usług przedszkola.
(informację można też uzyskać od intendenta)

NUMER KONTA DO WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:

65 1020 5226 0000 6802 0417 0874

DOKONUJĄC OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
NA KONTO - WPISUJEMY:

ODBIORCA:
PRZEDSZKOLE NR 88
UL. SZCZĘŚLIWA 9-11
53-445 WROCŁAW

TYTUŁEM:
OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE - JAN KOWALSKI


----------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXXV/729/17
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez gminę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz. 446, 1579 i 1948) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, w zakresie
nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są
realizowane bezpłatnie.
2. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 określa statut
przedszkola.
3. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w czasie przekraczającym wymiar
określony w § 1 ust. 1.
4. Opłata, o której mowa § 1 ust. 3, podlega waloryzacji na zasadach
określonych w ustawie o systemie oświaty.
§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3, rodziców (opiekunów
prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich
utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.W przypadku gdy co najmniej jedno z dzieci, o których mowa w ust. 1, jest
pełnoletnie – przy ustalaniu uprawnienia do zwolnienia z opłaty uwzględnia
się wyłącznie dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia.
§ 3. Traci moc uchwała nr XX/405/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016
roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez gminę (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 461).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:
R. Granowska

Przedszkolowo.pl logo