OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Wyżywienie – dzienna stawka wynosi 6,80 zł za 3 posiłki . Za każdy dzień nieobecności dokonywany jest odpis łącznie z opłatą za świadczenie przedszkola w godzinach płatnych, tj. za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych od 7:00 do 12:00 - w wysokości 1,00 zł .
Opłata za dodatkowe godziny poza ustalonymi przez organ prowadzący godzinami bezpłatnymi dotyczy dzieci do lat 5 i liczona jest:
- za pół godziny rano ( przed 7-mą)
- za godziny po 12-tej ( za każde rozpoczęte pół godziny) .

Wysokość opłaty za przedszkole wyliczana jest na podstawie zadeklarowanych przez rodzica godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu (zapis w umowie o świadczeniu usług)
W przypadku konieczności dokonania zmian – prosimy o zgłoszenie się do dyrektora przedszkola w celu podpisania aneksu do umowy.

- zgodnie z zapisem w umowie o świadczeniu usług opłatę za przedszkole należy wnieść do dnia 15-go każdego miesiąca

Informacja o wysokości opłaty za dany miesiąc przekazywana jest na początku miesiąca - na adres e-mailowy podany w umowie o świadczeniu usług przedszkola.
(informację można też uzyskać od intendenta)

NUMER KONTA DO WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE:

65 1020 5226 0000 6802 0417 0874

DOKONUJĄC OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
NA KONTO - WPISUJEMY:

ODBIORCA:
PRZEDSZKOLE NR 88
UL. SZCZĘŚLIWA 9-11
53-445 WROCŁAW

TYTUŁEM:
OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE - JAN KOWALSKI


----------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !!!
OD MAJA ZMIANA ROZLICZANIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

• Przy rozliczeniu zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu stosowane będzie rozliczenie miesięczne ( po upływie miesiąca)
• Przedszkole zakupi czytniki i 1 kartę dla rodzica
( do czasu wprowadzenia czytników codziennie notowane będą ręcznie godziny przyprowadzenia
i odbioru dziecka)
• Zostanie rozwiązana umowa o świadczeniu usług przedszkola - w jej miejsce będzie pisemna informacja rodzica o ilości posiłków i czasu pobytu dziecka w przedszkolu (deklaracja)
• wszelkie zmiany (szczegóły) zostaną ujęte w Statucie przedszkola do końca kwietnia.
Bardzo proszę o śledzenie ogłoszeń na tablicy oraz na stronie internetowej przedszkola ponieważ konieczny będzie osobisty kontakt z przedszkolem – mi.in podpisywanie dokumentów związanych z w/w zmianami.
Przedszkolowo.pl logo