KONCEPCJA PRACY„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korcza


KONCEPCJA PRACY

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym
w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.CELE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA

• Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój.
• Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, otwartość, odporność
emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
• Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym
• Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.
• Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

O NASZYM PRZEDSZKOLU
Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu Gajowice. Mieści się w wolno stojącym jednopiętrowym budynku z 1963 roku przy ulicy o małym natężeniu ruchu, otoczone zielenią. Wokół budynku znajdują się wieloletnie okazy drzew, a na terenie ogrodu przedszkolnego różnorodne krzewy, które oddzielają place zabaw poszczególnych grup. Budynek przedszkola
i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny bogaty
w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu, a kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.


INTELIGENCJA WIELORAKA

Główne założenia:

– Każda osoba posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu.
– Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych jednostek.
– Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju jednostki,
– Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach.
– Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.

Teoria wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera wyróżnia osiem typów inteligencji.

• Inteligencję Werbalną (słowną)
• Inteligencję Matematyczno- Logiczną
• Inteligencję Wizualno – Przestrzenną
• Inteligencję Fizyczno – Kinestetyczną
• Inteligencję Muzyczno – Rytmiczną (słuchową)
• Inteligencję Interpersonalną (międzyludzką)
• Inteligencję Interpersonalną (wewnętrzną)
• Inteligencję Naturalistyczną – Przyrodniczą
Dziecko lingwistyczne lubi czytać i pisać bardziej od niż inne dzieci.
Dziecko logiczno-matematyczne jest bardziej zainteresowane pojęciami i liczbami.
Dziecko wizualne uczy się najlepiej dzięki obrazom.
Dziecko fizyczno – kinestetyczną będzie wolało ruch i dotyk w celu uczenia się.
Dziecko muzyczne potrzebuje rytmu i melodii, aby się czegoś nowego nauczyć.
Dziecko interpersonalne uczy się najlepiej w towarzystwie innych ludzi.
Dziecko introspektywne lubi pracować samodzielnie.
Dziecko naturalistyczne jest ciekawe świata, uczy się przez eksperyment, doświadczenie, obserwację.

Inteligencja werbalna - zdolność do efektywnego korzystania z języka.

Cechy charakterystyczne - zainteresowanie światem słowa mówionego i pisanego, umiejętność wypowiadania się i logicznego ujmowania zdarzeń. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez słowo.

Dziecko:

Lubi mówić, opowiadać i słuchać opowieści.
Jasno wypowiada się.
Używa bogatego słownictwa.
Potrafi tworzyć opowiadania.
Ma łatwość uczenia się języków obcych.
Ma dobrą pamięć słuchową.
Chętnie i często zadaje pytania.
Lubi recytować wiersze.
Łatwo zapamiętuje nazwy, imiona, trudne słowa.
Wcześnie podejmuje próby czytania.

Rozwijanie inteligencji językowej poprzez:
- rozmowy z dzieckiem,
- śpiewanie, recytacja wierszy,
- zgadywanki, gry słowne,
- czytanie bajek,
- opowiadanie bajek przez dziecko,
- układanie zakończenia do bajek,
- wymyślanie opowiadań.Inteligencja matematyczno-logiczna - zdolność do efektywnego posługiwania się liczbami.

Cechy charakterystyczne - zainteresowanie światem przedmiotów, symboli liczbowych i operacji matematycznych. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez liczby oraz ciągi zdarzeń.

Dziecko:

Myśli logicznie.
Lubi gry logiczne, łamigłówki i zagadki.
Umiejętnie szereguje, klasyfikuje i wnioskuje.
Z łatwością dostrzega związki przyczynowo –skutkowe.
Zadaje wiele pytań dotyczących otaczającego świata.
Lubi przeliczać różne rzeczy.
Napotkane przedmioty klasyfikuje lub grupuje wg jakiejś zasady czy cechy.

Rozwijanie inteligencji matematycznej poprzez:
- zagadki pobudzające myślenie,
- zadania matematyczne, gry liczbowe,
- samodzielne rozwiązywanie problemów,
- liczenie,
- gry logiczne,
- układnie historyjek obrazkowych,
- wymyślanie, co by było gdyby...,
- majsterkowanie,
- wyciąganie wniosków z bajek.

Inteligencja wizualno-przestrzenna - umiejętność myślenia obrazami.

Cechy charakterystyczne - zdolność do tworzenia w umyśle obrazów, relacji przestrzennych oraz wizualizacji. Świat odbierany i rozumiany jest poprzez obraz i formy przestrzenne.

Dziecko:

Ma zdolność dostrzegania szczegółów otaczającego świata.
Jest wrażliwe na kształty, linie, przestrzeń, kolory,
„Myśli obrazami’ - ma pamięć obrazową.
Lubi bawić się układankami, mapami, labiryntami.
Lubi rysować, rzeźbić, wycinać, lepić, modelować, tworzyć przestrzenne formy.
Ma dobrze rozwinięty zmysł dotyku.
Lubi rozkładać różne rzeczy na części i potrafi złożyć je z powrotem.
Lubi sprawdzać w jaki sposób coś działa.
Chętnie słucha czytanego tekstu gdy jest on ilustrowany.
Swój wolny czas spędza na układaniu i budowaniu z klocków Lego.

Te dzieci znane są ze śnienia na jawie.

Rozwijanie inteligencji przestrzennej poprzez:
- wykonywanie prac plastycznych,
- poznanie różnych technik plastycznych,
- sklejanie modeli,
- układnie puzzli, kloców,
- lepienie z plasteliny,
- oglądnie ilustracji,
- wypowiadanie się na temat wycieczek, wypraw.

Inteligencja ruchowa - umiejętne wykorzystywanie swego ciała do wyrażania siebie.

Cechy charakterystyczne - zdolność wykorzystywania własnego ciała. Świat odbierany
i rozumiany jest poprzez ruch i kontakt fizyczny.

Dziecko :

Uczy się najlepiej poprzez gry, odgrywanie scenek, zadania manualne, budowanie.
Lubi być fizycznie aktywnie, grać w gry sportowe, tańczyć, działać.
Potrafi własnym ciałem wyrażać emocje.
Łatwo się uczy różnych sprawności ruchowych.
Jest uzdolnione manualnie.
Sprawnie posługuje się przedmiotami.
Ma dobrą koordynację ruchową.
Posiada dobre wyczucie własnego ciała.
Chętnie wykonuje różne prace ręczne.
W czasie rozmowy używa mowy ciała, gestykuluje.

Rozwijanie inteligencji ruchowej poprzez:
- uprawianie sportu,
- uczestnictwo w zajęciach artystycznych,
- zagadki ruchowe (kalambury),
- zabawy z przyborem do ćwiczeń,
- naukę tańców,
- ćwiczenia ruchowe,
- udział w przedstawieniach teatralnych.

Inteligencja muzyczno-rytmiczna (słuchowa) - : zdolność do wyrażenia siebie dzięki muzyce.

Cechy charakterystyczne - muzykalność, dostrzeganie i rozumienie struktury utworów muzycznych . Świat odbierany i rozumiany jest poprzez dźwięki, rytm, melodie i kompozycję.

Dziecko:

Łączy muzykę z emocjami i własnym nastrojem.
Ma poczucie rytmu i z łatwością zapamiętuje rytmy i rymy.
Lubi śpiewać.
Chętnie uczy się przy muzyce.
Jest wrażliwe na wszelkie dźwięki.
Ma dobry słuch muzyczny.
Lubi słuchać muzyki.
Ma swoje ulubione piosenki, melodie.
Utwory nuci, mruczy, podśpiewuje podczas zabawy.
Próbuje grać na instrumentach muzycznych.
Lubi wydobywać dźwięki z przedmiotów „niemuzycznych”.

Rozwijanie inteligencji muzycznej poprzez:
- wyróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia (podczas spaceru),
- granie na dowolnym instrumencie,
- prezentowanie swoich umiejętności przed szerszą publicznością,
- klaskanie do rytmu piosenki,
- relaksację przy muzyce,
- śpiewanie, wymyślanie melodii,
- wymyślanie rymowanek i piosenek,
- rozpoznawanie melodii,
- słuchanie różnorodnej muzyki.

Inteligencja naturalistyczna – umiejętność wykorzystywania świata przyrody.

Cechy charakterystyczne - świat odbierany i rozumiany jest poprzez przyrodę.

Dziecko:

Jest ciekawe świata.
Rozumie świat roślin i zwierząt.
Lubi przebywać na świeżym powietrzu.
Lubi samodzielnie eksperymentować, doświadczać.
Pasjonuje się ekologią.
Obserwuje, rozpoznaje i kategoryzuje świat roślin i zwierząt.
Kolekcjonuje okazy przyrodnicze,.
Zbiera albumy, obrazki czy książki o tematyce przyrodniczej.
Dobrze opiekują się zwierzątkiem czy roślinką.

Rozwijanie inteligencji przyrodniczej poprzez:
- prowadzenie hodowli roślin (obserwacja),
- wykonywanie doświadczeń,
- spacery i wycieczki,
- oglądanie programów przyrodniczych,
- posiadanie własnego zwierzątka,
- gromadzenie okazów,
- odwiedzanie ogrodów zoologicznych, wystaw przyrodniczych itp..
- posługiwanie się sprzętem do obserwacji przyrodniczych: lupy, mikroskopy.

Inteligencja interpersonalna -międzyludzka : zdolność do rozumienia ludzi
i relacji między nimi.

Cechy charakterystyczne - zdolność do wchodzenia w interakcje z innymi, rozumienia innych ludzi, współodczuwania oraz umiejętność komunikowania się, negocjowania i wypracowywania kompromisów. Świat postrzegany jest poprzez pryzmat drugiego człowieka.

Dziecko:

Lubi i potrafi pracować w grupie.
Łatwo nawiązuje kontakty społeczne.
Ma zdolności przywódcze.
Jest komunikatywne.
Potrafi słuchać innych.
Jest lubiane przez rówieśników.
Dba o dobre relacje z innymi osobami.
Potrafi rozwiązywać konflikty.Rozwijanie inteligencji interpersonalnej poprzez:

- zabawy w większym gronie,
- uczenie się dzieci od siebie nawzajem,
- oglądnie ilustracji, książek połączone z rozmową na temat uczuć i myśli przedstawionych osób,
- powierzenie obowiązków i zadań do wykonania,
- pełnienie różnych ról w grupie.

Inteligencja interpersonalna : umiejętność myślenia o sobie i zrozumienia siebie.

Cechy charakterystyczne - wysoka samoświadomość, zdolność do refleksji nad sobą, własnym zachowaniem i postępowaniem, motywacją i emocjami. Świat postrzegany jest przez pryzmat własnej osoby.

Dziecko:

Jest wrażliwe na własne uczucia i nastroje.
Lubi bawić się samo.
Lubi pracować samodzielnie.
Zna i wykorzystuje swoje mocne strony.
Uczy się najlepiej poprzez obserwację i słuchanie.
Potrzebuje przez większość czasu swojej własnej cichej przestrzeni.
Chętnie przebywa samo, wykonuje wtedy ulubione zajęcia.
Jest zaradne, niezależne.
Umie wyrazić swoje uczucia.
Lubi decydować o sobie.

Rozwijanie inteligencji interpersonalnej
- gry i zabawy powinny być specjalnie dla niego zindywidualizowane,
- wypowiadanie swoich opinii,
- uwrażliwienie na potrzeby innych poprzez dobór tekstów literackich.

Pięć powodów, dla których teoria inteligencji wielorakich powinna być stosowana:

1.Teoria Inteligencji Wielorakich pomaga dzieciom zrozumieć możliwości swoje i innych.
2. Pokazuje dzieciom, jak użyć swych mocnych stron, i jak poprawić słabe.
3. Buduje poczucie własnej wartości w dzieciach, aby były gotowe sprostać wyzwaniom.
4. Pomaga dzieciom lepiej zdobywać wiedzę przez doświadczanie przez nich niezapomnianych
wrażeń, w które zaangażowane są ich wszystkie zmysły.
5. Doskonali podstawowe umiejętności dzieci, dzięki czemu osiągają one wyższy poziom.

Zadania nauczyciela:

1. Stymulowanie wszystkich dziedzin aktywności dzieci, a szczególnie:
– językowej,
– matematyczno - przyrodniczej,
– artystycznej,
– ruchowej,
– komunikacyjno –informacyjnej,
– społecznej.

2. Rozwijanie potencjału intelektualnego dzieci i budowanie w nich motywacji do nauki.
3. Dostosowanie form, metod pracy, zabaw i propozycji zajęć do zainteresowań i zdolności dzieci.
4. Wdrażanie nowości i tworzenie przestrzeni edukacyjnej w realizacji twórczych pomysłów.ATUTY PRZEDSZKOLA
- Przedszkole nasze jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia
nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów.
- Przedszkole ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój
osobowości ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji wielorakich.
- Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia
w swoich działaniach potrzeby środowiska i współpracuje z rodzicami.

MISJA PRZEDSZKOLA
W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko i jego dobro, wszechstronny rozwój. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i poznawanie świata
w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa.
PRZEDSZKOLE:
* Wspiera działania wychowawcze rodziny.
* Zapewnia atmosferę bezpieczeństwa, akceptacji i radości.
* Rozpoznaje indywidualne możliwości dzieci.
* Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka.
* Umożliwia dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

WIZJA PRZEDSZKOLA
"Domek na górce - moje przedszkole,
innego nie chcę - chodzić tu wolę.
Tu każda chwila dla mnie radosna,
bawię się, uczę, szczęśliwie rosnę"

* Przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, dobrze przygotowuje dzieci do podjęcia nauki
w szkole.
* Program przedszkola ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
* Przedszkole współdziała z rodzicami i środowiskiem.
* Kształci tożsamość regionalną i narodową.
* Przedszkole zapewnia atrakcyjny i twórczy sposób osiągania przez dzieci sukcesów;
promuje swoje osiągnięcia w środowisku.
* Przedszkole uczy zachowań sprzyjających zdrowiu i przyjaznych przyrodzie.
* Zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i rodziców.
* Nad rozwojem dzieci czuwają wykwalifikowani, twórczy, zaangażowani nauczyciele, stosujący
nowoczesne metody pracy z dzieckiem oraz stale doskonalący się.

Przedszkole od lat należy do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Nasza praca w związku z tym ukierunkowana jest w dużej mierze na profilaktykę, gdyż niezwykle ważna jest jak najwcześniejsza edukacja zdrowotna i właśnie profilaktyka.

Edukacja zdrowotna to nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne, a co szkodliwe dla zdrowia, lecz również rozwijanie umiejętności, nawyków i postaw. Edukacja przedszkolna, stwarzając sposobność do ukształtowania postaw i wartości, ułatwia dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia.
W celu przeciwdziałania różnym zagrożeniom występującym w środowisku dziecka przedszkolnego tworzone są programy profilaktyczne, których główne zadania dotyczą:

• Promocji zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków;
• Profilaktyki opartej na metodach aktywizujących dostosowanych do możliwości dzieci
(piosenki, gry zespołowe i dydaktyczne, zajęcia plastyczne, bajki , w tym terapeutyczne,
drama, itp.);
• Umiejętności dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami, trucizną ;
• Możliwości szukania pomocy w trudnych sytuacjach u odpowiednich osób dorosłych;
• Informacji, jak unikać potencjalnych niebezpiecznych przedmiotów, substancji i osób;
• Informowania rodziców, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci;
• Tworzenia więzi z rówieśnikami i opieki nad młodszymi, pomocy ludziom starszym.

Główne cele:
• Umiejętności określenia źródeł zagrożeń;
• Umiejętności określenia przyczyn zagrożeń;
• Uświadomienia szkodliwości zagrożeń;
• Uświadomienia skutków zagrożeń;
• Radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Opracowywane i wdrażane programy profilaktyczne zawierają tematykę dotyczącą, m.in. :

• Wdrażania dzieci do zwracania się o pomoc do osób dorosłych w sytuacjach konfliktowych;
• Wyrabiania prawidłowych nawyków żywieniowych;
• Popularyzacji zasad higieny i zdrowego stylu życia – zwiększeniu aktywności fizycznej dziecka;
• Zapobieganiu wypadkom i urazom;
• Kształtowaniu podstawowych umiejętności osobistych i społecznych:
- radzenie sobie ze stresem,
- wzajemna pomoc koleżeńska.
• Ochrony dzieci przed zagrożeniami ze strony osób dorosłych.

Poprzez realizację programów profilaktycznych chcemy, aby dzieci:

• Wiedziały, że stosowanie używek jest szkodliwe dla zdrowia (papierosy);
• Radziły sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami,
• Były coraz bardziej świadome w dokonywaniu wartościowych i sensownych wyborów w życiu,
• Nauczyły się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi,
• Samodzielnie dążyły do zdrowego stylu życia.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

• ciekawe świata,
• ufne w stosunku do nauczycieli,
• radosne,
• aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
• twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz
własnego rozwoju,
• uczciwe i prawdomówne,
• odpowiedzialne i obowiązkowe,
• kulturalne i tolerancyjne,
• świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące edukację przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

☺ potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje:
• motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
• zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych
wiadomości, uważnego słuchania,
• umiejętność koncentracji,
• umiejętność radzenia sobie z trudnościami ( nie zniechęca się, gdy coś mu nie wychodzi),
• umiejętność współpracy w grupie,
• tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
• samodzielność,
• odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);
☺ posiada:
• zdolność do obdarzania nauczycieli i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się z nimi
w zrozumiały dla nich sposób,
• wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
• podstawową wiedzę o świecie;
☺ umie:
• cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
☺ rozumie, zna, przestrzega:
• prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
• zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
• zasady kultury współżycia, postępowania,
• kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
• potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną);

☺ nie obawia się:
• występować publicznie – reprezentować grupę , przedszkole,
• chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
• wyrażania swoich uczuć.

DZIECKO MA PRAWO DO:
• życia i rozwoju,
• swobody myśli, sumienia i wyznania,
• aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
• spokoju i samotności, gdy tego chce,
• odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
• snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
• indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
• pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
• wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
• wspólnoty i solidarności w grupie,
• aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
• zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
• pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
• nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
• nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
• doświadczania konsekwencji swojego zachowania,
• zdrowego żywienia.

ZASADY PRACY I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA


BAZA PRZEDSZKOLA

• Przedszkole posiada 5 sal dydaktycznych wyposażonych w atestowane meble dostosowane
do wzrostu dzieci;
• Gabinet do terapii logopedycznej dobrze wyposażony w niezbędne pomoce dydaktyczne do
prowadzenia zajęć ;
• Salka do prowadzenia zajęć plastycznych i pracy indywidualnej;
• Biblioteka przedszkolna - bogato wyposażona w literaturę pedagogiczną i dziecięcą;
• Zaplecze kuchenne wyposażone m.in. w piec konwekcyjno-parowy, dzięki któremu możliwe jest przygotowywanie zdrowych potraw; zaplecze sanitarne i administracyjne.
Wszystkie sale przedszkolne są estetyczne urządzone, posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, zabawek, klocków, kąciki tematyczne, czytelnicze, itp.

NASZE CELE W PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

Naszym podstawowym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi, pomoc
w osiągnięciu pełnego potencjału we wszystkich obszarach życia:
• stworzenie jak najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
• rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
• rozwijanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
• wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
• stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym
tempem,
• nauka przez aktywne działanie,
• poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności,
• okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły,
• włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu
osobowości dziecka.

ZASADY PRACY

Przedszkole pracuje według: programu „Nasze przedszkole”, kierunku działań skierowanym na inteligencję wieloraką oraz wg programów własnych: profilaktycznych – Promocji Zdrowia; Program Adaptacyjny.
Przy realizacji treści programowych wykorzystywane są metody aktywne, problemowe
i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem w/w metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą:
• metoda P. Dennisona (gimnastyka mózgu),
• gimnastyka ekspresyjna R. Labana,
• gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,
• pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,
• Metoda Dobrego Startu,
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
• metoda prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
• opowieść ruchowa,
• relaksacja,
• zabawy paluszkowe,
• bajkoterapia.
Nauczyciele realizują w poszczególnych grupach wiekowych programy profilaktyczne, wychowawcze wspólne dla całego przedszkola oraz programy własne.

Planowanie codziennej pracy pedagogicznej uwzględnia:
• nasze cele wychowania i nauczania,
• działania zorientowane na dziecko,
• aktualne pory roku,
• święta i uroczystości rodzinne,
• tradycje przedszkola ( pasowanie na przedszkolaka , cykliczne spotkania z pensjonariuszami Dziennego Domu Pomocy Społecznej, spotkanie z Mikołajem, Wigilia (Jasełka),
Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, zabawa karnawałowa, powitanie wiosny, pożegnanie starszaków, itp.)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH
W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe bezpłatne, są to: religia: za zgodą rodziców 1 raz w tygodniu , terapia logopedyczna dla dzieci zakwalifikowanych przez logopedę oraz gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej, j. angielski wg wymagań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Poza tym pozostałe zajęcia to np. warsztaty teatralne, inne zajęcia w ramach projektów finansowanych przez Miasto np. „Mali wspaniali” ( gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami karate). W miarę możliwości będziemy poszerzać ofertę ciekawych zajęć.

OTWARTOŚĆ PRZEDSZKOLA NA WSPÓŁPRACĘ
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
W pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej podejmowana jest współpraca
z instytucjami na terenie miasta. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie form i metod służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym
i przyrodniczym.

Cele współpracy z instytucjami:
• rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
• satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
• kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
• kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
• urozmaicenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej,
• poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

Współpraca z:
- Urzędem Miasta – udział w akcjach i konkursach o charakterze zdrowotnym, ekologicznym i in.,
- Komendą Policji – pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym (sprawdzanie
autokarów przed wyjazdem dzieci na wycieczki), bezpiecznego spędzania wakacji, itp.,
- Nadleśnictwem (Miękinia, Milicz) – organizacja wycieczek do lasu (zajęcia ekologiczne),
- Dziennym Domem Opieki Społecznej – organizowanie okazjonalnych spotkań z senioram
i ( występy dzieci),
- Radą Osiedla – organizowanie imprez plenerowych,
- Biblioteką Publiczną (ul. Lwowska, ul. Grabiszyńska) - organizacja zajęć, spotkań, wystaw),
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Jemiołowa – badania przesiewowe dzieci,
konsultacje dla rodziców, nauczycieli,
- Schronisko dla bezdomnych zwierząt, ul. Ślazowa – zbiórka darów dla zwierząt, zwiedzanie
schroniska,
- Kino „Nowe Horyzonty”
- ZOO
- "Ogrody Doświadczeń Humanitarium"
- Sponsorzy

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI - PRZEDSZKOLA, SZKOŁY,

• współpraca z placówkami przedszkolnymi w mieście – uczestnictwo w przeglądach, konkursach,
festiwalach,
• nauczyciele i dzieci 5 i 6-letnie odwiedzają pobliskie szkoły podstawowe – uczestniczą
w spektaklach teatralnych w wykonaniu uczniów, zwiedzają pomieszczenia szkolne, uczestniczą
w lekcjach prowadzonych w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI, WYŻSZYMI UCZELNIAMI
Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku w przedszkolu praktyki odbywają studenci kierunków pedagogicznych. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli z co najmniej kilkunastoletnim stażem pracy pedagogicznej.
Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje
w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników przedszkola jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
• dążenie do jednolitych oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i rodziny,
• wszechstronny rozwój dziecka,
• nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
• zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo-
dydaktycznej,
• przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
• przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej
gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać,
• przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze form udzielania dziecku pomocy,,
• wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
• włączanie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
• zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
• podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
• promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:
• zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,
• zebrania grupowe,
• zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,
• konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,
• prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,
• organizację i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
• organizację szkoleń i warsztatów dla rodziców,
• organizację uroczystości,
• włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,
• organizację akcji: „Sprzątanie Świata”, „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę” (zbiórka karmy
dla zwierząt ze schroniska), Akcja Nakrętka, itp.
• konkursy, wycieczki,
• angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc
w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, itp.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO
Rada pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli, nauczyciele młodsi stażem pracują z nauczycielami doświadczonymi w celu poszerzania i doskonalenia zdobytych umiejętności.
Zespoły zadaniowe tworzą m.in.
• Program Adaptacyjny ,
• Program Profilaktyczny,
• Ankiety, arkusze diagnostyczne,
• Raporty z diagnoz
Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu
i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń.
Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą
i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Promocja przedszkola jest w dzisiejszej rzeczywistości niezbędnym elementem zarządzania placówką, a jej jakość zależy zarówno od dyrektora, Rady Pedagogicznej, jak i od pozostałych pracowników.
Działania promocyjne obejmują:
• Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników
przedszkola.
• Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym.
• Popularyzowanie promocji zdrowia.
• Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
• Organizacja uroczystości..
• Zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola.
• Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
• Upowszechnianie informacji o przedszkolu - prowadzenie strony internetowej przedszkola.

KRYTERIA SUKCESU

W naszym przedszkolu dziecko:
1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
2. Czuje się bezpiecznie.
3. Rozwija się twórczo.
4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

W naszym przedszkolu rodzice:
1. Uzyskują pomoc specjalistów.
2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
7. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach, chętnie współpracują
z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:
1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
2. Są aktywni i twórczy.
3. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
4. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych
kursach i szkoleniach.
5. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
6. Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego ( nauczyciela kontraktowego,
mianowanego, dyplomowanego.
7. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków
i partnerów przedszkola.
8. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ
• Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, aby mógł z nią pracować.
• Każdy nowy pracownik dostaje egzemplarz Koncepcji.
• Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego.
• Przynajmniej raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i uzupełnień.
• Rodzice zapoznają się z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskują informację
o akceptacji Koncepcji przez głosowanie jawne.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY

☻ w zakresie bazy:
• Wymiana schodów wewnątrz budynku ( z holu dolnego na piętro).
• Modernizacja kuchni.
• Położenie wykładziny w holu piwnicy i malowanie pomieszczeń na poziomie piwnicy.
• Odnowienie parkietów we wszystkich salach.
• Wymiana tablicy elektrycznej.
• Modernizacja ogrodu przedszkolnego.
• Założenie monitoringu zewnętrznego przedszkola.
• Modernizacja ogrodzenia terenu przedszkola.

☻ w zakresie potrzeb dzieci i rodziców:
• Przeanalizowanie potrzeb dzieci i rodziców pod kątem możliwości zwiększenia liczby godzin
bezpłatnej terapii logopedycznej w przedszkolu.
• Planowanie cyklicznych spotkań dla rodziców ze specjalistami.

☻ w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
• Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania
dodatkowych umiejętności.
• Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.
• Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy
technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

☻ w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
• Współpraca z innymi przedszkolami promującymi zdrowie i ekologię.
• Promowanie w środowisku lokalnym osiągnięć w pracy z dziećmi uzdolnionymi.
• Zapraszanie uczniów klas I i nauczycieli na spotkania integracyjne – wymiana doświadczeń
między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
• Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.
• Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Wrocławia.
• Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody.Przedszkolowo.pl logo