"GUMISIE"


DRODZY RODZICE

ZAWSZE JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI, DLATEGO KONSULTACJE INDYWIDUALNE będą odbywały się ZAWSZE NA Państwa prośbę lub naszą, PO WCZEŚNIEJSZYM wspólnym USTALENIU DATY SPOTKANIA.===================================================================================
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

I TYDZIEŃ : 01-05. 04 – „PIĘĆ DNI DLA ZDROWIA”
- Kształtowanie postawy prozdrowotnej
- Wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych i higienicznych
- Rozumienie potrzeby aktywnego wypoczynku jako źródła zdrowia
- Kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków

II TYDZIEŃ: 08-12. 04-„DBAMY O PRZYRODĘ”
- Wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody
- Wyrabianie nawyku segregowania śmieci
- Rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk
- Kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody
- Rozwijanie wiedzy dotyczącej dbania o las ( właściwe, niewłaściwe zachowania)
- Rozwijanie umiejętności wokalnych
- Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie
- Rozwijanie umiejętności liczenia na konkretach
- Rozwijanie sprawności fizycznej
- Poznawanie otoczenia za pomocą węchu
- Rozwijanie umiejętności manualnych
- Poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „s”
- Rozwijanie świadomości ekologicznej, poszerzenie wiedzy na temat kwiatów

III TYDZIEŃ: 15-19.04- „WIELKANOC”
- Wzbogacanie wiedzy na temat Wielkanocy
-Wzbudzanie zainteresowania folklorem
- Kształtowanie poczucia rytmu
- Tradycje i zwyczaje świąteczne
- Wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego
- Rozwijanie umiejętności współpracy w parach

III TYDZIEŃ: 23-30. 04- „MOJA OJCZYZNA”
- Zapoznanie z symbolami narodowymi
- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
- Zapoznanie z mapą Polski
- Zapoznanie ze stolicą Polski (poznanie opowieści o warszawskiej Syrence)
- Utrwalenie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania
- Rozwijanie współpracy w małej grupie
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „H”
- Rozwijanie wyobraźni plastycznejZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

I TYDZIEŃ (31.12.-04.01.) „MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA”
- Rozwijanie małej motoryki
- Określanie swoich cech fizycznych (płeć, wiek)
- Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej
- Rozwijanie umiejętności zgodnie z dziećmi w różnym wieku
- Rozwijanie pamięci muzycznej
- Rozwijanie mowy
- Zachęcanie do składania sobie życzeń urodzinowych
- Rozumienie następstwa dni i nocy
- Układa rymy
- Rozpoznawanie emocji : radość, smutek
- Rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej

II TYDZIEŃ (07-11.01) „BAL W PRZEDSZKOLU”
- Współdziałanie dzieci z nauczycielką podczas dekorowania Sali na bal karnawałowy
- Rozwijanie wrażliwości
- Wyrabianie wrażliwości słuchowej podczas próby łączenia prostych elementów tańca z melodią
- Zabawy tematyczne – klasyfikowanie przedmiotów na podstawie różnic występujących między nimi (kształt)
- Rozwiązywanie zagadek
- Rozwijanie mowy
- Zabawy plastyczne – rozwijanie sprawności manualnych
- Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych
- Rytmiczne poruszanie się przy muzyce
- Rozwijanie poczucia rytmu

III TYDZIEŃ (14-18.01.) „ZIMA I ZWIERZĘTA”
- Poznanie sposobów pomagania ptakom
- Rozwijanie mowy
- Wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
- Wzbogacanie słownika
-Rozwijanie intuicji geometrycznej
- Rozwijanie umiejętności przeliczania
- Rozwijanie podstaw proekologicznych
- Uwrażliwienie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą)
- Poznanie wyglądu wybranych ptaków
- Rozwijanie motoryki małej
- Rozwijanie kompetencji językowych
- Poszerzenie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą

IV TYDZIEŃ (21-25.01.) „DZIEŃ BABCI I DZIADKA”
- Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny
- Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny
- Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych
- Wzmacnianie więzów w rodzinie
- Wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny
-Rozwijanie mowy, koncentracji uwagi, rozwijanie pamięci słuchowej
- Kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych
- Rozwijanie umiejętności uczenia w zakresie zastosowania liczebników głównych
- Kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych
- Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych

PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC LISTOPAD

TYDZIEŃ I (5-9 LISTOPADA) – 100 -lecie Polski Niepodległej
1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
2. Kształtowanie w dzieciach postaw patriotycznych względem własnego kraju,
3. Aktywne uczestnictwo dzieci w dniu obchodów Święta Niepodległości
4. Przybliżenie dzieciom symboli narodowych: flaga, godło i hymn(zwrócenie uwagi na postawę podczas hymnu)
5. Rozbudzanie ciekawości dzieci o Polsce, zapoznanie dzieci z legendami o Polsce, z historią Polski.
6. Poznanie nowych technik plastycznych, czerpanie radości z wykonywania z prac plastycznych.

TYDZIEŃ II (12-16 LISTOPADA) – Dbamy o siebie i środowisko
1.Rozpoznawanie i nazywanie części ciała
2. Kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety oraz podczas wykonywania codziennych czynności higienicznych
3. Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia
4.Rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą
5. Ćwiczenie mięśni odpowiadających za mowę, zabawy logopedyczne, nazywanie części ciała i twarzy
6. Uczenie się wykonywania czynności porządkowych, odkładania zabawek na swoje miejsce
7. Posługiwanie się nazwami kolorów
8. Zabawy na świeżym powietrzu – przy sprzyjającej pogodzie

TYDZIEŃ III (19-23 LISTOPADA) – Moje prawa i obowiązki
1.Kształtowanie świadomości posiadania praw i obowiązków, poznawanie swoich praw i obowiązków
2.Rozwijanie koncentracji uwagi, umiejętności wypowiadania się na określony temat
3.Kształtowanie poczucia rytmu
4.Rozwijanie empatii
5.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
6.Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
7.Rozwijanie sprawności manualnej
8.Rozszerzanie doświadczeń sensorycznych

TYDZIEŃ IV (26-30 LISTOPADA) – Moje zdrowie i bezpieczeństwo
1.Zapoznanie dzieci z numerem alarmowych 112
2.Rozwijanie koncentracji uwagi, umiejętności wypowiadania się na określony temat
3.Rozwijanie słuchu muzycznego
4.Propagowanie zdrowego stylu życia, zapoznanie z piramidą żywienia
5.Sport to zdrowie – zabawy ruchowe w sali i na ogrodzie
6.Rozwijanie postawy prozdrowotnej
7.Rozwijanie umiejętności liczenia, przeliczania, szeregowania, klasyfikowania
8.Dalsza integracji grupy poprzez zgodną, wspólną zabawę, spontaniczne rozmowyZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE - PAŹDZIERNIK

1. Idzie jesień… przez ogród i sad
2. Idzie jesień… do zwierząt
3. Co z czego otrzymujemy
4. Idzie jesień… z deszczem

- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw;
- poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana;
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola;
- uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych;
- skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela;
- słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii;
- uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu;
- uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa;
- uczestniczenie w zabawach ruchowych;
- ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie;
- wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało;
- liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników;
- tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż);
- poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.);
- uczestniczenie we wspólnych zabawach.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE W GRUPIE DZIECI 3- LETNICH - WRZESIEŃ

I. PRZEDSZKOLE – PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU (03.09-07.09)
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Poznawanie siebie (swojego ciała, swoich emocji) poprzez zabawy - dostrzeganie i szanowanie swojej niepowtarzalności, rozwijanie orientacji przestrzennej
- Zapoznanie z kącikami zainteresowań w sali, omówienie zasad korzystania z nich
- Zapoznanie i utrwalanie swojego znaczka rozpoznawczego
- Zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie
- Zabawy integracyjne, umuzykalniające; zabawy na świeżym powietrzu
- Zachęcanie do samodzielności (korzystania z toalety, rozbierania i ubierania się, jedzenia)

II. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM (10.09-14.09)
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Zabawy matematyczne, słuchowe, rozwijanie mowy
- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów
- Opracowanie kodeksu grupowego - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad
- Zabawy integracyjne, umuzykalniająco- rytmiczne, rozwijanie umiejętności wokalnych
- Zabawy swobodne w sali oraz na świeżym powietrzu – zwrócenie uwagi przestrzeganie zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy
-Rozwijanie sprawności manualnej – zabawy plastyczne z użyciem farb
- Zachęcanie do samodzielności (korzystania z toalety, rozbierania i ubierania się, jedzenia)

III. BEZPIECZNE ULICE (20.09-24.09)
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Poznawanie różnych środków transportu
- Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
- Poznanie zasad ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury
- Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3
- Rozwijanie kreatywności oraz sprawności manualnej
- Umuzykalnianie dzieci, zabawy rytmiczne, ruchowe, integracyjne, zabawy na świeżym powietrzu

IV. NADESZŁA JESIEŃ (27.09-31.09)
- Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie
- Rozwijanie: koncentracji uwagi, mowy, sprawności manualnej
- Dostrzeganie rytmu, próby kontynuowania go
- Zapoznanie z oznakami jesieni poprzez obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowo- naśladowcze, oglądanie ilustracji, słuchanie literatury dziecięcej oraz naukę piosenek o tematyce jesiennej
- Zbieranie żołędzi, kasztanów, jarzębiny, liści itp. - wzbogacenie kącika przyrody oraz wykorzystanie ich w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej oraz muzycznej
- Zabawy umuzykalniające, integrujące grupę, zabawy utrwalające imiona koleżanek i kolegów, tworzenie atmosfery przyjaźni i wzajemnego szacunku, wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi.
- Zachęcanie do samodzielności (korzystania z toalety, rozbierania i ubierania się, jedzenia)
Przedszkolowo.pl logo