"DINUSIE"

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

I.WSZYSTKO MOŻE BYĆ MUZYKĄ:

- nauka prostych piosenek metodą ze słuchu,
- poznawanie wyglądu instrumentów, w tym instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, drewienek i sposobu gry na nich,
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworów o dużym zróżnicowaniu,
- rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez rozpoznawanie wybranych instrumentów po dźwiękach jakie wydają,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- rozwijanie sprawności fizycznej oraz inwencji twórczej.

II.WIOSNA NA ŁĄCE:

- poznawanie przyrody porzez oglądanie kwitnących roślin, uwrażliwianie na piękno przyrody,
- obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie, zachęcanie do wycieczek i obserwowania przyrody,
- poznawanie wybranych owadów ( np. pszczół, mrówek),
- obserwowanie m.in. w ogrodzie przedszkolnym roślin i zwierząt przy użyciu lupy,
- rozwijanie sprawności manualnej.

III.MOI RODZICE:

- rozwijanie umiejętności wypowiada się na temat swojej rodziny, określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, wzbogacanie słownictwa podczas wypowiedzi publicznych,
- rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej,
- rozwijanie umiejętności szeregowania ( układanie obrazków wg narastania danej cechy).
- uczestnictwo w pikniku rodzinnym ,
- rozwijanie sprawności fizycznej.

IV. TAKI SAM, ALE INNY:

- poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją,
- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras ( ubiór, mieszkanie),
- poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata,
- szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych,
- rozwijanie orientacji przestrzennej, umiejętności liczenia,
- rozwijanie umiejętności wokalnych.

Przedszkolowo.pl logo