"DINUSIE"

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

I.NA MOIM PODWÓRKU:

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podczas zabawy,
- rozwijanie sprawności fizycznej ( uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych),
- rozwijanie mowy poprzez m.in. odpowiadanie na pytania dotyczące czytanego fragmentu,
- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
- rozwijanie aktywności twórczej (uczestniczenie w zabawach),
- kształtowanie poczucia rytmu, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
- rozwijanie sprawności manualnej,
-zachęcanie do wspólnej zabawy w sali i na placu zabaw.

II.LUBIMY KSIĄŻKI:

- rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi na czytanym tekście literackim,
- zapoznanie z zawodem pisarza – autora,
- poznawanie różnych rodzajów książek,
- przypomnienie jak ważne jest szanowanie książek ( skąd się bierze papier?),
- poznawanie etapu powstawanie książki,
- przypomnienie haseł takich jak: biblioteka, księgarnia, drukarz, drukarnia,
- rozwijanie mowy poprzez opowiadanie o swojej ulubionej książce.


III.ZABAWY W LECIE:

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat zabaw popularnych w lecie oraz na temat bezpieczeństwa podczas zabawy,
- przypomnienie ważnych numerów telefonów w razie wypadku w górach, nad morzem, w mieście,
- rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej,
- rozwijanie umiejętności szeregowania ( układanie obrazków wg narastania danej cechy).
- bezpieczne uczestnictwo w zabawach i grach ruchowych w ogrodzie, poznawanie nowych zabaw,
- rozwijanie sprawności fizycznej.

IV. NADCHODZĄ WAKACJE:

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
- poznawanie ważniejszych regionów Polski i znajdujących się tam bogactw naturalnych,
- poznawanie zasad bezpiecznego wypoczynku,
- rozwijanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach gimnastycznych,
- rozwijanie umiejętności odejmowania i dodawania,
- rozwijanie orientacji przestrzennej, umiejętności liczenia,
- rozwijanie umiejętności wokalnych.
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

I.WSZYSTKO MOŻE BYĆ MUZYKĄ:

- nauka prostych piosenek metodą ze słuchu,
- poznawanie wyglądu instrumentów, w tym instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, drewienek i sposobu gry na nich,
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworów o dużym zróżnicowaniu,
- rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez rozpoznawanie wybranych instrumentów po dźwiękach jakie wydają,
- rozwijanie umiejętności liczenia,
- rozwijanie sprawności fizycznej oraz inwencji twórczej.

II.WIOSNA NA ŁĄCE:

- poznawanie przyrody porzez oglądanie kwitnących roślin, uwrażliwianie na piękno przyrody,
- obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie, zachęcanie do wycieczek i obserwowania przyrody,
- poznawanie wybranych owadów ( np. pszczół, mrówek),
- obserwowanie m.in. w ogrodzie przedszkolnym roślin i zwierząt przy użyciu lupy,
- rozwijanie sprawności manualnej.

III.MOI RODZICE:

- rozwijanie umiejętności wypowiada się na temat swojej rodziny, określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, wzbogacanie słownictwa podczas wypowiedzi publicznych,
- rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej,
- rozwijanie umiejętności szeregowania ( układanie obrazków wg narastania danej cechy).
- uczestnictwo w pikniku rodzinnym ,
- rozwijanie sprawności fizycznej.

IV. TAKI SAM, ALE INNY:

- poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją,
- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras ( ubiór, mieszkanie),
- poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata,
- szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych,
- rozwijanie orientacji przestrzennej, umiejętności liczenia,
- rozwijanie umiejętności wokalnych.

Przedszkolowo.pl logo