"BAJKOLUDKI"

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2018

I. Jak wyglądał świat przed milionami lat.
• Wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat.
• Odkrywanie litery: l, L małej i wielkiej, pisanej i drukowanej.
• Wzbogacanie mowy na temat czasów prehistorycznych, wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów.
• Rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni.
• Poznawanie historii węgla. Pozyskiwanie wiedzy na temat pracy górnika.
• Porównywanie liczebności zbiorów. Wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, < oraz stosowanie ich w sytuacji zadaniowych.
• Kultywowanie polskich tradycji – Spotkanie z Mikołajem.
• Rozwijanie mowy.
• Rozwijanie słuchu fonematycznego.
• Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

II. Idzie zima ze śniegiem.
• Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną pora roku.
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.
• Odkrywanie litery Y, małej, wielkiej, pisanej i drukowanej.
• Rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego.
• Utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.
• Określanie pogody; nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy.
• Pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody śniegu i lodu.
• Ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych.
• Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7. Rozwijanie umiejętności matematycznych.

III. Idą święta.
• Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
• Kultywowanie tradycji składania życzeń, okazywania uczuć swojej rodzinie.
• Odkrywanie litery r, R – małej i wielkiej, pisanej i drukowanej.
• Udział dzieci w obiedzie wigilijnym w przedszkolu.
• Przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego „Jasełka ”dla przedszkolaków i dla rodziców.
• Stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.
• Poznawanie nazw dni tygodnia. Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa czasu.
• Współdziałanie z dorosłymi w ubieraniu choinki: wykonanie prostych ozdób choinkowych, dekorowanie choinki – posługiwanie się pojęciami: na górze, na dole, z lewej, z prawej, na środku, nazywanie i porównywanie ozdób, kolorów, wielkości, kształtów.
• Słuchanie kolęd i pastorałek. Zapoznanie się z tradycją ich śpiewania w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazania ich piękna, wytwarzanie świątecznego nastroju.
• Udział dzieci w wypiekaniu świątecznych smakołyków – różnicowanie zapachów za pomocą zmysłu powonienia.
• Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.

IV. Projekt prezenty.
• Rozbudzanie zainteresowań dawnymi tradycjami.
• Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania.
• Odkrywanie litery d, D – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
• Wzbogacanie doświadczeń plastycznych.
• Rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych.
• Rozwijanie umiejętności rachunkowych, klasyfikowania przedmiotów i dokonywania pomiarów.
• Wzbogacanie wiedzy na temat różnych sposobów dostarczania prezentów.
• Nabywanie odwagi w prezentowaniu się na forum.
• Rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD W GRUPIE BAJKOLUDKÓW

TYDZIEŃ I (5-9 LISTOPADA) : 100 LAT RADOŚCI Z NIEPODLEGŁOŚCI
• Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
• Kształtowanie w dzieciach postaw patriotycznych względem własnego kraju
• Aktywne uczestnictwo w dniu obchodów Święta Niepodległości
• Ćwiczenie pamięci poprzez naukę wierszy i piosenek
• Przybliżenie dzieciom symboli narodowych: flaga, godło i hymn(zwrócenie uwagi na
postawę podczas hymnu)
• Rozbudzanie ciekawości dzieci z historią Polski, rozumienie słowa niepodległość
• Poznanie nowych technik plastycznych, czerpanie radości z wykonywania z prac
plastycznych.
• Odkrywanie zapisu cyfrowego cyfry 5

TYDZIEŃ II (13-16 LISTOPADA): MÓJ DOM
• Przestrzeganie norm współżycia społecznego opartych na wartościach
• Zapoznanie się z wybranymi urządzeniami domowymi, zwrócenie uwagi na zasady
bezpieczeństwa
• Rozwijanie zainteresowania aranżacją wnętrz, dobieranie obiektów wg ich
przeznaczenia
• Kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, rozwijanie empatii
• Kształtowanie pojęć matematycznych, utrwalenie pojęć dot. położenia przedmiotów w
przestrzeni
• Rozwijanie mowy, wzbogacenie słownictwa, formułowanie dłuższych wypowiedzi
• Posługiwanie się liczebnikami, przeliczanie, dodawanie i odejmowanie na konkretach,
określanie liczebności zbiorów
• Odkrywanie litery T (małej i wielkiej, pisanej i drukowanej) – nauka zapisu liter,
określanie spółgłoski T w słowach , układanie schematów i modeli słów o prostej
budowie, czytanie sylab i słów o prostej budowie.

TYDZIEŃ III (19-23 LISTOPADA): MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
• Propagowanie zdrowego stylu życia oraz postawy prozdrowotnej
• Czerpanie radości, energii podczas zajęć sportowych
• Rozwijanie sprawności ruchowej, hartowanie organizmu podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym
• Dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubioru w stosunku do warunków pogodowych
• Poznanie czynników warunkujących zdrowie; dziecko potrafi wymienić zachowania warunkujące zdrowie
• Zwrócenie uwagi na zdrowie odżywanie, omówienie piramidy żywienia
• Rozwijanie kreatywności i pomysłowości oraz zdolności plastycznych
• Czytanie wyrazów o prostej budowie fonematycznej, układanie rymów, wyodrębnianie ze słów głosek
w nagłosie wygłosie, śródgłosie
• Odkrywanie litery k (małej i wielkiej, pisanej i drukowanej) – nauka zapisu liter, określanie spółgłoski K
w słowach , układanie schematów i modeli słów o prostej budowie, czytanie sylab i słów o prostej budowie.
• Odkrywanie zapisu cyfrowego cyfry 6

TYDZIEŃ IV (26-30 LISTOPADA): MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
• Kształtowanie właściwych zachowań społecznych
• Zapoznanie się z dokumentem określającym prawa dziecka
• Poznanie swoich praw i obowiązków oraz sposobów ich obrony
• Zachęcanie do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków, zwrócenie uwagi na konsekwencje niewywiązywania się z nich
• Konfrontowanie dzieci z tym co lubią, a co im wolno
• Ćwiczenie pamięci, rozwijanie mowy, nauka sztuki argumentowania i dyskutowania
• Wzbogacenie doświadczeń plastycznych poprzez poznanie nowych technik
• Odkrywanie litery D (małej i wielkiej, pisanej i drukowanej) – nauka zapisu liter, określanie spółgłoski D w słowach , układanie schematów i modeli słów o prostej budowie, czytanie sylab i słów o prostej budowie.
• Odkrywanie zapisu cyfrowego cyfry 0ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK 2018.


1. Idzie jesień …przez ogród i sad.
• Odkrywanie litery o, O – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie.
• Rozwijanie sprawności manualnej.
• Rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, smakowej, węchowej i dotykowej.
• Rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń.
• Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia.
• Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1,2.
• Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonywanych z nich przetworów.
• Rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych.

2. Idzie jesień… do zwierząt.
• Odkrywanie litery a, A – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
• Uściślanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią.
• Wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań.
• Poszerzanie informacji na temat życia i sposobu przygotowania niektórych zwierząt dzikożyjących do zimy – zapadanie w sen zimowy.
• Rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego.
• Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby: 3.
• Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

3. Co z czego otrzymujemy?
• Rozwijanie umiejętności tworzenia słownego postaci.
• Odkrywanie małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery m, M.
• Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.
• Poznanie właściwości fizycznych szkła, cukru, mleka.
• Zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba.
• Poznawanie zastosowania węgla i wełny – poznawanie właściwości fizycznych węgla i wełny, pobudzanie zmysłów.
• Zapoznanie z figurą geometryczna – prostokątem.

4. Idzie jesień … z deszczem.
• Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter. Odkrywanie litery e, E małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
• Poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości.
• Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania.
• Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby: 4.
• Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
• Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
• Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów.WIERSZYK LOGOPEDYCZNY NA WRZESIEŃ
5139
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - WRZESIEŃ


I. TO JESTEM JA
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej powakacyjnej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Przypomnienie kodeksu grupowego - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Poznawanie siebie (swojego ciała, swoich emocji) poprzez zabawy - dostrzeganie i szanowanie swojej niepowtarzalności, rozpoznawanie i nazywanie emocji
- Rozumienie i wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka
- Nauka nowej piosenki pt. „Wspomnienia z wakacji”
- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- Przeliczanie zdań w wypowiedzi, przygotowanie do nauki czytania i pisania
- Zabawy integracyjne, umuzykalniające; zabawy na świeżym powietrzu

II. MOJA GRUPA
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Opracowanie kodeksu grupowego - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, kształtowanie postaw społecznych
- Rozwijanie sprawności manualnej, poznanie techniki kolażu- umiejętne rozplanowanie elementów swojej pracy,
- Kształtowanie orientacji przestrzennej, rozróżnianie u i lewej strony, nauka poruszania się wg. mapy,
- Pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń oraz jej roli w życiu człowieka
- Ustalenie roli dyżurnych, poznanie obowiązków
- Zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie
- Zabawy integracyjne, umuzykalniające, ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu

III. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
- Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, utrwalenie nr alarmowych
- Rozwijanie mowy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie mowy,
- Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
- Rozwijanie intuicji geometrycznej, orientacji przestrzennej
- Poznanie symboli oraz znaczenia wybranych znaków drogowych
- Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
- Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnej
- Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej

IV. IDZIE JESIEŃ….PRZEZ LAS, PARK
- Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie, opisywanie krajobrazu jesiennego, znajomość cech charakterystycznych
- Rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie mowy, swobody wypowiedzi
- Rozwijanie umiejętności matematycznych- przeliczanie, klasyfikowanie, nazywanie figur geometrycznych
- Oglądanie drzew różnych gatunków- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
- Tworzenie kompozycji oraz konstrukcji przestrzennych
- Zabawy matematyczne, poznanie liczebników porządkowych, swobodne posługiwanie się nimi
- Zbieranie owoców drzew - wzbogacenie kącika przyrody oraz wykorzystanie ich w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej oraz muzycznej
- Przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt
- Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych oraz trujących
- Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc
- Rozwijanie umiejętności wokalnych, aktorskich, posługiwanie się odpowiednią modulacją głosu, mimiką

Przedszkolowo.pl logo