"BAJKOLUDKI"

WIERSZYK LOGOPEDYCZNY NA CZERWIEC
dzikisen
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - CZERWIEC 2018

I. Dziecięce przyjaźnie.
1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron, wzmacnianie poczucia
własnej wartości.
2. Kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi.
• Kształtowanie właściwej postawy wobec innych
• Zdobywanie umiejętności panowania nad emocjami
• Wdrażanie do szanowania praw innych do wyrażania emocji
• Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych
• Odczuwanie radości ze wspólnego działania
3. Przekonanie o konieczności podporządkowania się zasadom wprowadzanym przez
dorosłych bez poczucia krzywdy.
4. Wyrabiane umiejętności swobodnego wyrażania myśli słowem i poprzez działania
plastyczne.
5. Udział dzieci w Dniu Przedszkolaka w Hali Stulecia.
II. Na naszym podwórku.
1.Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów:
• poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
• bawienia się w miejscach niedozwolonych np. na ruchliwej ulicy
• rozmawiania z obcymi ludźmi ( nie podawanie danych osobowych oraz nieprzekazywalnie informacji na temat rodziny ), odchodzenia z nimi
• jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców
• zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów
• bezpieczne korzystanie ze sprzętów sportowych, przyborów, narzędzi, urządzeń
znajdujących się na placu zabaw
2. Dbałość o higienę. Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach
zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
3. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
4. Rozwijanie zainteresowań przyrodą nieożywioną.
III. Tato! Już lato.
1. Zapoznanie z charakterystycznymi cechami pory roku – lata.
2. Zapoznanie z gatunkami roślin i kwiatów a łące.
3. Kształtowanie pozytywnego obrazu taty, rola taty w życiu dziecka.
4. Kształtowanie umiejętności nazywania uczuć i okazywania serdeczności osobom bliskim.
5. Doskonalenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.
6. Doskonalenie umiejętności opowiadania na podstawie obrazka.
IV. Nadszedł czas wakacji.
1. Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka poza przedszkolem.
2. Dokładniejsze obserwacje otoczenia – wyodrębnianie w rzeczach i zjawiskach cech charakterystycznych.
3. Odbieranie, rozumienie i wyrażanie treści przekazywanych poprzez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest, mimikę, spojrzenie.
4. Przypomnienie numerów telefonów instytucji mogących dziecku pomóc w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu jego i innych.
5. Poznawanie regionów Polski w sposób pośredni – poprzez oglądanie widokówek, albumów, ilustracji.Wierszyk logopedyczny - MAJ
stworek_new1

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - MAJ

I. 07.05 - 11.05 ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Utrwalanie i poszerzanie zdobytej wiedzy dotyczącej mieszkańców łąki.
• Wycieczka do ogrodu japońskiego - czerpanie radości z przebywania na świeżym powietrzu, obserwowanie roślin oraz owadów, zwrócenie uwagi na ważną rolę owadów w przyrodzie, zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody.
• Barwa ochronna - dlaczego jest potrzebna zwierzętom?
• Rozwijanie umiejętności szeregowania, klasyfikowania, przeliczania, dodawania, odejmowania z zakresie 10
• Rozwiązywanie zagadek dotyczących łąki, rozwijanie mowy, logicznego myślenia
• Zabawy teatralne, muzyczne, rytmiczne, zabawy rozwijające ekspresję twórczą dzieci
• Zachęcanie do działalności plastycznej – prace z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Składanie z całość pociętych części obrazka.
• Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
• Zabawy matematyczne, językowe doskonalące umiejętności dzieci. Ćwiczenia grafomotoryczne.

II. 14 .05- 18.05. WITAJ EUROPO!
• Zabawy dydaktyczne z użyciem mapy Europy
• Poznawanie ciekawostek nt. krajów europejskich.
• Flagi - zabawy dydaktyczne, spostrzegawcze z użyciem flag europejskich
• Poznawanie piosenek, wierszyków o tematyce europejskiej
• Nauka tańca greckiego - zorby
• Powitanie w różnych językach, doskonalenie pamięci
• Utrwalanie ról do przedstawienia "Witaj Europo!"
• Zabawy językowe (rozpoznawanie głoski w wygłosie, śródgłosie), matematyczne, rytmiczne
• Doskonalenie zdolności aktorskich podczas przygotowań do przedstawienia
• Czerpanie radości z zabaw na ogrodzie przedszkolnym

III. 21.05 - 25.05. ŚWIĘTO RODZICÓW
• Posługiwanie się nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia
• Ekspresja słowna (tematy związane z rodzicami, rodziną), rozwijanie mowy
• Uważne słuchanie tekstów literackich
• Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole
• Poznanie nowych form plastycznych, wykonanie prezentów dla mam
• Układanie historyjki obrazkowej, opowiadanie historyjki
• Zabawy matematyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy językowe
• Poznanie nowych piosenek podczas zajęć umuzykalniających
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy bieżne na świeżym powietrzu, spacery
• Doskonalenie umiejętności aktorskich oraz czerpanie radości z występowania przed publicznością podczas przedstawienia "Witaj Europo" dedykowanego Rodzicom.

IV. 28.05 - 01.06. MUZYKA JEST WSZĘDZIE • Słuchanie i śpiewanie piosenek o tematyce wiosennej, zabawy rytmiczne
• Ćwiczenie pamięci słuchowej
• Tworzenie instrumentów z folii, kartonów, kubeczków itp.
• Poznanie nazw instrumentów, ich rodzajów, czytanie prostych wyrazów, głoskowanie nazw instrumentów, rozpoznawanie głosek w nagłosie oraz wygłosie
• Zachęcanie do działalności plastycznej – prace z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Składanie z całość pociętych części obrazka.
• Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
• Zabawy matematyczne, językowe doskonalące umiejętności dzieci.
• Zabawy na ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia Dziecka

CZERWIEC:
V. 04.06 - 08.06 DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE
VI. 11. 06 - 15.06 NA NASZYM PODWÓRKU
VII. 18.06 - 22.06 TATO JUŻ LATO !
VII. 14.06 - 29.06 NADSZEDŁ CZAS WAKACJIZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - KWIECIEŃ
I. Wiosna na wsi.
• Poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych hodowanych na wsi.
• Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.
• Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
• Rozwijanie mowy i myślenia.
• Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.
• Rozwijanie orientacji przestrzennej.
• Rozwijanie sprawności manualnej, inwencji twórczej.
II. Wiosna w mieście.
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie: pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.
• Oglądanie kwiatów ogrodowych, nazywanie ich.
• Bezpośrednie obserwowanie przyrody – wycieczka na ogródki działkowe, Ogrodu Japońskiego.
• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody – tęcza.
• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.
III. Dbamy o Ziemię.
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
• Kształtowanie zachowań proekologicznych.
• Wskazywanie wpływu działalności człowieka na przyrodę.
• Rozwiązywanie problemów dotyczących środowiska: segregacja odpadów. Rozróżnianie różnych materiałów: szkło, plastik, metal.
• Poznanie kolejności działań podczas sadzenia drzewa.
• Rozbudzanie zainteresowań przyrodą.
• Uzmysłowienie dzieciom szkodliwego działania spalin samochodowych i hałasu ulicznego na środowisko i człowieka.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
• Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.
IV. Polska mój dom.
• Rozwijanie przynależności narodowej.
• Zapoznanie z wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami, legendami.
• Dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc z zabytków wybranych miast.
• Wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem,
• Zapoznanie z różnymi rodzajami domów.
• Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.
• Zachęcanie do poznawania piosenek ludowych.
• Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowe i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc z zabytków wybranych miast.
• Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru.


Wiersz na miesiąc kwiecień:

„ Rozmowa z kroplą wody ” - T. Fiutowska

- Jestem kropla, bardzo potrzebna, kropla wody.

- Komu?

- Ludziom.

- Do czego?

- Do picia, mycia i gotowania, zmywania naczyń i do sprzątania.

- Skąd przychodzisz kropelko?

- Z rzeki.

- Oj, to nie jesteś czysta, bo do rzeki wpływają ścieki.

- W gości brudna nie przychodzę, piorą mnie do czysta w drodze.

- Jaką odbywasz drogę?

- Przez różne sitka, filtry i rury – płynę coraz bardziej czysta do góry.

- Twoja czystość warta pochwały….

- Moja? To wielu ludzi trud niebywały,

by do picia, do prania, do mycia

dla was i dla ludzi wszystkich

nie zabrakło nigdy w kranach wody czystej.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - MARZEC
I. Tydzień 1 05.03 - 09.03 ZIELONY KĄCIK W PRZEDSZKOLU
• Doskonalenie umiejętności w zakresie uprawy roślin, wyróżnianie wzrostu roślin, wyróżnianie części nadziemnych, podziemnych.
• Rozumienie potrzeby wykonywania przy nich określonych czynności podlewanie, spulchnianie ziemi
• Zakładanie hodowli (wiosenne kwiaty, fasola, szczypiorek)
• Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych – poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju i wzrostu roślin (ziemia, woda, ciepło, światło ).
• Zachęcanie do działalności plastycznej – prace z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Składanie z całość pociętych części obrazka.
• Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
• Zabawy matematyczne, językowe doskonalące umiejętności dzieci.
II. Tydzień 2 -3 12.03 - 23.03 NADCHODZI WIOSNA - NADESZŁA WIOSNA
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki ( skowronki, czajki, bociany ), pojawiające się pierwsze kwiaty przebiśniegi, krokusy).
• Poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i forsycji, pojawienie się pąków na drzewach i krzewach.
• Kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na podstawie tekstu literackiego oraz analizy utworu. Układanie zdań z wylosowanym słowem.
• Rozwijanie mowy, dziecko wie co to są przysłowia (poznaje wiosenne przysłowia).
• Przygotowanie wiosennej surówki z nowalijek.
• Zabawy z głoską C oraz Ł , czytanie całościowe słów związanych z wiosną, rozwiązywanie rebusów fonetycznych, czytanie tekstów wyrazowo- obrazkowych, odszukiwanie liter w tekście
• Nauka piosenek i wierszyków o tematyce wiosennej, Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 9
• Rozszerzanie wiedzy o zjawiskach pogodowych związanych z porą roku – wdrażanie do systematycznego obserwowania zjawisk atmosferycznych (oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno. Omawianie życia zwierząt (ptaki, ssaki, owady) wiosną.
• Czerpanie radości z wykonywania kreatywnych prac o tematyce wiosennej
III. Tydzień 4 26.03 - 31.03 WIELKANOC - ZWYCZAJE I TRADYCJE
• Zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Wielkanocnych,
• Zapoznanie z symbolami Świąt Wielkanocnych (jajko, pisanka, baranek, zajączek, palma, kurczaczek, bazie), zapoznanie dzieci z tradycjami wielkanocnymi: święconka, śmigus-dyndus
• Zapoznanie z budową jajka, poznanie różnego rodzaju jaj (przepiórcze, kurze, gęsie..)
• Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole
• Poznanie nowych form plastycznych
• Zapoznanie z literką J , zabawy językowe z głoską J , czytanie całościowe wyrazów związanych z Wielkanocą, rozwiązywanie zagadek związanych z Wielkanocą
• Układanie historyjki obrazkowej, opowiadanie historyjki
• Zabawy matematyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy językowe
• Poznanie piosenek o tematyce wielkanocnej

cisz%C4%85ce-zabawy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
NA M-C LUTY 2018 R.I. Tak mija czas.

• Rozumienie przez dzieci upływu czasu, zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia czasu, np. zegary, kalendarze – nauka nazw miesięcy.
• Wnioskowanie o regularnościach w układach rytmicznych, stałe następstwa pór roku i miesięcy.
• Utrwalanie znajomości pór roku, kształtowanie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych dla każdej pory roku.
• Budzenie zainteresowań przyrodą nieożywioną, badanie właściwości fizycznych lodu, śniegu i wody.


II. Czy jesteśmy sami w kosmosie?
• Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa.
• Wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz.
• Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego np. Marsa, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat.
• Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem.
• Poznawanie zawodów związanych z kosmosem np. kosmonauty, astronoma.
• Poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi, Księżyca.
• Kształtowanie pojęć matematycznych i umiejętności liczenia.

III. Zwierzęta na świecie.
• Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.
• Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji.
• Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
• Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. Wybrzmiewanie głosek na początku wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
• Zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

IV. Czy dinozaury żyły naprawdę?
• Poznawanie historii węgla kamiennego, jego właściwości.
• Poznawanie wybranych zwierząt ( dinozaury ) i roślin np. olbrzymie paprocie występujące w tamtym okresie.
• Rozwijanie poczucia przynależności narodowej – poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.
• Rozróżnianie wzorów równolicznych i nierównolicznych.
• Zabawy badawcze – poznanie właściwości minerałów: soli kuchennej i węgla kamiennego.
• Doskonalenie sprawności manualnej – wydzieranka.


Wierszyk logopedyczny - luty
„Trudny rachunek” - głoski szumiące

Szły raz drogą trzy kaczuszki,
Grzecznie, że aż miło:
Pierwsza biała, druga czarna,
A trzeciej nie było.
Na spotkanie tym kaczuszkom
Dwie znajome wyszły:
Pierwsza z krzaków, druga z sieni,
trzecia prosto z Wisły.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - STYCZEŃ

TYDZIEŃ I : "W KRAINIE BAŚNI".
Dziecko:
-klasyfikuje przedmioty na podstawie jednej lub kilku cech
- wie jak zbudowana jest książka, jak dbać o książki
- uważnie słucha opowiadać wierszy, bajek - potrafi odpowiedzieć na pytania związane z tekstem
- rozwija swoją kreatywność tworząc książeczki, układając dalszy ciąg opowiadania
- ogląda książki, poszerza swoje zainteresowania, wiedzę
- zna bohaterów popularnych baśni, rozwiązuje zagadki
- poznaje kolejno nazwy dni tygodnia
- wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazach, próbuje określić ostatnią głoskę;
- rysuje szlaczki po śladach;

TYDZIEŃ II : "RODZICE NASZYCH RODZICÓW
Dziecko:
- występuje w programie artystycznym z okazji dnia babci i dziadka, czerpie radość z publicznych występów
- śpiewa piosenki z okazji dnia babci i dziadka
- czerpie radość z samodzielnego wykonywania prezentu dla babci i dziadka
- usprawnia narządy artykulacyjne oraz rozwija słuch fonematyczny
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozpoznaje i nazywa literkę B oraz D
- czyta całościowo wyrazy "babcia" oraz " dziadek"
- poszerza zainteresowania matematyczne
- bierze udział w balu karnawałowym, czerpie radość z zabaw przy muzyce

TYDZIEŃ III : "ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW"
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa literkę N
- wie jak pomagać ptakom zimą, zna gatunki ptaków, które zostają w Polsce na czas zimy
- wie, że należy zachować ostrożność w kontaktach ze zwierzętami
- rozpoznaje zwierzęta po pozostawionych śladach na śniegu
-klasyfikuje przedmioty na podstawie jednej lub kilku cech
- porównuje liczebności zbiorów
- doskonali umiejętności manualne, grafomotoryczne


TYDZIEŃ IV : "ZIMOWE ZABAWY"
Dziecko:
- poznaje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
- potrafi określić czy dane miejsce jest bezpieczne do zabawy
- próbuje samodzielnie ubierać się zgodnie z panującymi warunkami pogodowymi
- chętnie bierze udział w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
- rozwija mowę, swobodnie wypowiada się na określony temat, poszerza słownictwo
- rozwija sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo- ruchową
- poznaje nowe techniki plastyczne, czerpie radość z wykonywania prac plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej
- poznaje pojęcie dodawania jako przybywania przedmiotów

TYDZIEŃ IV : "TAK MIJA CZAS..."
Dziecko:
- dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia
- nazywa kolejno pory roku, dni tygodnia
- określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia, pory dnia
- stosuje określenia wczoraj/ przedwczoraj/ juto/ dziś
- próbuje czytać słowa o prostej budowie fonetycznej
- przelicza w zakresie 10
- rozwija swoje relacje z kolegami i koleżankami - atmosfera wzajemnej akceptacji
- chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, rozwija swoją kreatywność, chętnie podejmuje nowe wyzwania


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017


I. Jedzie Mikołaj. Nadchodzi zima.

• Spotkanie z Mikołajem – nazywanie charakterystycznych części jego garderoby.
• Kształtowanie nawyku obdarowywania innych prezentami oraz robienia im miłych niespodzianek.
• Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
• Ćwiczenia analizy wzrokowo – słuchowej.
• Rozwiązywanie zagadek słuchowych.
• Zapoznanie z oznakami pory roku – zimy ( opady śniegu, śniegu z deszczem, zawieje, ślizgawica, szron, mróz ).
• Rozpoznawanie i nazywanie zjawiska atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, określanie pogody w danym dniu ( temperatura, zachmurzenie, opady, wiatr ).
• Przeprowadzanie prostych doświadczeń „ Czy śnieg rozpuszcza się w cieple?”
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
• Rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania kolorów.

II/III. Święta tuż, tuż.

• Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
• Kultywowanie tradycji składania życzeń, okazywania uczuć swojej rodzinie.
• Udział dzieci w obiedzie wigilijnym w przedszkolu.
• Przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego „Jasełka ”dla przedszkolaków i dla rodziców.
• Stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.
• Współdziałanie z dorosłymi w ubieraniu choinki: wykonanie prostych ozdób choinkowych, dekorowanie choinki – posługiwanie się pojęciami: na górze, na dole, z lewej, z prawej, na środku, nazywanie i porównywanie ozdób, kolorów, wielkości, kształtów.
• Słuchanie kolęd i pastorałek. Zapoznanie się z tradycją ich śpiewania w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazania ich piękna, wytwarzanie świątecznego nastroju.
• Udział dzieci w wypiekaniu świątecznych smakołyków – różnicowanie zapachów za pomocą zmysłu powonienia.
• Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.

IV. Nowy Rok i miesiące.
• Rozumienie przez dzieci upływu czasu, zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia czasu: zegary, kalendarz. Nauka nazw miesięcy.
• Wnioskowanie o regularnościach w układach rytmicznych, stałe następstwa pór roku i miesięcy.
• Utrwalenie pór roku, kształtowanie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych dla każdej pory roku.
• Budzenie zainteresowań przyrodą nieożywioną – badanie właściwości lodu i wody.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - LISTOPAD
TYDZIEŃ I : "DOMY I DOMKI".
Dziecko:
- czyta całościowo słowa: dom, domek;
- wypowiada się na temat pomieszczeń, z których składa się jego mieszkanie, poznaje etapy budowy domu;
- wskazuje i nazywa domy zwierząt przedstawionych na zdjęciach, układa zdania o zwierzętach;
- uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, tułowia, dużych grup mięśniowych, z elementem czworakowania, równowagi, skoku;
- wylepia obrazek domu z plasteliny, rysuje swój dom;
- śpiewa piosenkę "Maluję wielki dom";
- rozpoznaje i nazywa literę i ;
- wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazach;
- rysuje szlaczki;

TYDZIEŃ II : "URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE"
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa literę T, próbuje czytać sylaby z poznanymi literami;
- wymienia korzyści wynikające ze stosowania urządzeń elektrycznych w domu;
- nazywa wybrane urządzenia elektryczne; wie, z których urządzeń elektrycznych może korzystać samodzielnie,
a z których – pod opieką dorosłych; wymienia zastosowanie większości urządzeń elektrycznych
- określa ostatnią głoskę w nazwach obrazków; dostrzega rymujące się nazwy zdjęć;
- czerpie radość z wykonywania prac plastycznych, zwraca uwagę na ich estetykę;
- dzieli wybrane nazwy urządzeń elektrycznych na głoski;
- czerpie radość z zabaw ruchowych, zabaw na świeżym powietrzu, zgodnie i bezpiecznie bawi się w grupie

TYDZIEŃ III : "A DESZCZ PADA I PADA"
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa literę D
- wydobywa z przedmiotów różne dźwięki i je określa;
- dostrzega słowa zawarte w innych słowach;
- bada i opisuje właściwości fizyczne wody; wyjaśnia, na czym polega krążenie wody w przyrodzie, rozpoznaje zjawiska – parowania i skraplania wody
- określa kolory, jakie powstaną ze zmieszania kropli farb kolorów podstawowych;
-doskonali umiejętności grafomotoryczne oraz manualne; czerpie radość z wykonywania prac plastycznych;
-ilustruje ruchem piosenkę Dola parasola; chętnie prezentuje zdolności aktorskie.

TYDZIEŃ IV : "CO ROBIĆ W TAKI SMUTNY CZAS?"
Dziecko:
- układa przedmioty względem siebie: przed, za, z lewej strony, z prawej strony, między stopami
- -uczestniczy w zabawach logicznych – sylogizmach
- segreguje przedmioty/ figury wg różnych kategorii
- wykonuje cudaczka rozśmieszaczka z kartonu i kolorowego papieru
- dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 6
- rozpoznaje literę L; dzieli wyrazy na sylaby, określa pierwszą głoskę w wyrazach.
- rozwija swoje relacje z kolegami i koleżankami - atmosfera wzajemnej akceptacji
- chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, rozwija swoją kreatywność, chętnie podejmuje nowe wyzwania

TYDZIEŃ V : " ZDROWIE NASZYM SKARBEM. POSTAWA TO PODSTAWA" - KAMPANIA ZDROWOTNA
Dziecko:
- wypowiada się na temat krótkich tekstów literackich; liczy słowa w krótkich zdaniach;
- uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, usprawniających duże grupy mięśniowe, tułowia i ramion, równowagi, z elementem skoków;
- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z użyciem różnego rodzaju sprzętów, chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;
- wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma ruch, właściwe odżywianie i higieniczny tryb życia;ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK 2017.

www.youtube.com/watch?v=ORoTtzDTkaM

1. Jesień w sadzie. .

• Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa: sad.
• Samodzielne wykonanie sałatki owocowej. Doświadczanie wrażeń smakowych i dotykowych. Rozróżnianie owoców z sadu i owoców południowych na podstawie okazów naturalnych.
• Rozwijanie mowy: wykorzystanie rymowanek, dzielenie wyrazów na sylaby.
• Kształtowanie umiejętności liczenia.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania owoców ze względu na ich pochodzenie.
• Rozwijanie sprawności manualnej; aktywności twórczej.


2. Jesień na działce. .

• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku.
• Nazywanie przetworów z owoców i warzyw ( dżemy, soki, kiszonki, kompoty ).
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
• Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych „ Co kryje w sobie ziemniak?”
• Rozwijanie poczucia rytmu przy muzyce.
• Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego za pomocą historyjki obrazkowej.

3. Nasze rodziny.

• Podawanie informacji na temat swojej rodziny – jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują, określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny. Podawanie powiązań między członkami rodziny np. babcia to mama mamy lub taty itp. , dzielenie się informacjami na temat życia rodziny np. sposób spędzania wolnego czasu.
• Wzmacniane więzi w rodzinie – wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji.
• Zabawy badawcze „ Bawimy się z wiatrem ”.
• Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych – kwadrat.
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

4. Nasi domowi ulubieńcy.

• Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer. Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
• Ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne.
• Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.
• Porównywanie zbiorów równolicznych – zabawa matematyczna „ Duże koty, małe koty ”
• Rozwijanie sprawności manualnej.
• Rozwijanie sprawności fizycznej.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE - WRZESIEŃ

I. II. PRZEDSZKOLE - DRUGI DOM (01.09-15.09)
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Opracowanie kodeksu grupowego - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Poznawanie siebie (swojego ciała, swoich emocji) poprzez zabawy - dostrzeganie i szanowanie swojej niepowtarzalności
- Zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie
- Zabawy integracyjne, umuzykalniające; zabawy na świeżym powietrzu

III. ULICZNE SYGNAŁY (18.09-22.09)
- - Poznawanie różnych środków transportu
- Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
- Rozwijanie mowy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
- Rozwijanie intuicji geometrycznej, orientacji przestrzennej
- Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnej
- Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej

IV. JESIEŃ W PARKU I LESIE (25.09-29.09)
- Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie
- Rozwijanie koncentracji uwagi
- Rozwijanie umiejętności matematycznych- przeliczanie, klasyfikowanie, nazywanie figur geometrycznych
- Oglądanie drzew różnych gatunków- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
- Zbieranie owoców drzew - wzbogacenie kącika przyrody oraz wykorzystanie ich w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej oraz muzycznej
- Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów
- Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc

Przedszkolowo.pl logo