"BAJKOLUDKI"

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK 2018.


1. Idzie jesień …przez ogród i sad.
• Odkrywanie litery o, O – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie.
• Rozwijanie sprawności manualnej.
• Rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, smakowej, węchowej i dotykowej.
• Rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń.
• Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia.
• Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1,2.
• Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonywanych z nich przetworów.
• Rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych.

2. Idzie jesień… do zwierząt.
• Odkrywanie litery a, A – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
• Uściślanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią.
• Wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań.
• Poszerzanie informacji na temat życia i sposobu przygotowania niektórych zwierząt dzikożyjących do zimy – zapadanie w sen zimowy.
• Rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego.
• Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby: 3.
• Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

3. Co z czego otrzymujemy?
• Rozwijanie umiejętności tworzenia słownego postaci.
• Odkrywanie małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery m, M.
• Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.
• Poznanie właściwości fizycznych szkła, cukru, mleka.
• Zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba.
• Poznawanie zastosowania węgla i wełny – poznawanie właściwości fizycznych węgla i wełny, pobudzanie zmysłów.
• Zapoznanie z figurą geometryczna – prostokątem.

4. Idzie jesień … z deszczem.
• Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter. Odkrywanie litery e, E małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
• Poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości.
• Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania.
• Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby: 4.
• Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
• Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
• Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów.WIERSZYK LOGOPEDYCZNY NA WRZESIEŃ
5139
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - WRZESIEŃ


I. TO JESTEM JA
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej powakacyjnej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Przypomnienie kodeksu grupowego - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Poznawanie siebie (swojego ciała, swoich emocji) poprzez zabawy - dostrzeganie i szanowanie swojej niepowtarzalności, rozpoznawanie i nazywanie emocji
- Rozumienie i wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka
- Nauka nowej piosenki pt. „Wspomnienia z wakacji”
- Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- Przeliczanie zdań w wypowiedzi, przygotowanie do nauki czytania i pisania
- Zabawy integracyjne, umuzykalniające; zabawy na świeżym powietrzu

II. MOJA GRUPA
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Opracowanie kodeksu grupowego - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, kształtowanie postaw społecznych
- Rozwijanie sprawności manualnej, poznanie techniki kolażu- umiejętne rozplanowanie elementów swojej pracy,
- Kształtowanie orientacji przestrzennej, rozróżnianie u i lewej strony, nauka poruszania się wg. mapy,
- Pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń oraz jej roli w życiu człowieka
- Ustalenie roli dyżurnych, poznanie obowiązków
- Zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie
- Zabawy integracyjne, umuzykalniające, ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu

III. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
- Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych, utrwalenie nr alarmowych
- Rozwijanie mowy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie mowy,
- Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
- Rozwijanie intuicji geometrycznej, orientacji przestrzennej
- Poznanie symboli oraz znaczenia wybranych znaków drogowych
- Kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
- Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnej
- Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej

IV. IDZIE JESIEŃ….PRZEZ LAS, PARK
- Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie, opisywanie krajobrazu jesiennego, znajomość cech charakterystycznych
- Rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie mowy, swobody wypowiedzi
- Rozwijanie umiejętności matematycznych- przeliczanie, klasyfikowanie, nazywanie figur geometrycznych
- Oglądanie drzew różnych gatunków- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
- Tworzenie kompozycji oraz konstrukcji przestrzennych
- Zabawy matematyczne, poznanie liczebników porządkowych, swobodne posługiwanie się nimi
- Zbieranie owoców drzew - wzbogacenie kącika przyrody oraz wykorzystanie ich w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej oraz muzycznej
- Przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt
- Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych oraz trujących
- Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc
- Rozwijanie umiejętności wokalnych, aktorskich, posługiwanie się odpowiednią modulacją głosu, mimiką

Przedszkolowo.pl logo