"BAJKOLUDKI"

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - LISTOPAD
TYDZIEŃ I : "DOMY I DOMKI".
Dziecko:
- czyta całościowo słowa: dom, domek;
- wypowiada się na temat pomieszczeń, z których składa się jego mieszkanie, poznaje etapy budowy domu;
- wskazuje i nazywa domy zwierząt przedstawionych na zdjęciach, układa zdania o zwierzętach;
- uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, tułowia, dużych grup mięśniowych, z elementem czworakowania, równowagi, skoku;
- wylepia obrazek domu z plasteliny, rysuje swój dom;
- śpiewa piosenkę "Maluję wielki dom";
- rozpoznaje i nazywa literę i ;
- wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazach;
- rysuje szlaczki;

TYDZIEŃ II : "URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE"
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa literę T, próbuje czytać sylaby z poznanymi literami;
- wymienia korzyści wynikające ze stosowania urządzeń elektrycznych w domu;
- nazywa wybrane urządzenia elektryczne; wie, z których urządzeń elektrycznych może korzystać samodzielnie,
a z których – pod opieką dorosłych; wymienia zastosowanie większości urządzeń elektrycznych
- określa ostatnią głoskę w nazwach obrazków; dostrzega rymujące się nazwy zdjęć;
- czerpie radość z wykonywania prac plastycznych, zwraca uwagę na ich estetykę;
- dzieli wybrane nazwy urządzeń elektrycznych na głoski;
- czerpie radość z zabaw ruchowych, zabaw na świeżym powietrzu, zgodnie i bezpiecznie bawi się w grupie

TYDZIEŃ III : "A DESZCZ PADA I PADA"
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa literę D
- wydobywa z przedmiotów różne dźwięki i je określa;
- dostrzega słowa zawarte w innych słowach;
- bada i opisuje właściwości fizyczne wody; wyjaśnia, na czym polega krążenie wody w przyrodzie, rozpoznaje zjawiska – parowania i skraplania wody
- określa kolory, jakie powstaną ze zmieszania kropli farb kolorów podstawowych;
-doskonali umiejętności grafomotoryczne oraz manualne; czerpie radość z wykonywania prac plastycznych;
-ilustruje ruchem piosenkę Dola parasola; chętnie prezentuje zdolności aktorskie.

TYDZIEŃ IV : "CO ROBIĆ W TAKI SMUTNY CZAS?"
Dziecko:
- układa przedmioty względem siebie: przed, za, z lewej strony, z prawej strony, między stopami
- -uczestniczy w zabawach logicznych – sylogizmach
- segreguje przedmioty/ figury wg różnych kategorii
- wykonuje cudaczka rozśmieszaczka z kartonu i kolorowego papieru
- dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 6
- rozpoznaje literę L; dzieli wyrazy na sylaby, określa pierwszą głoskę w wyrazach.
- rozwija swoje relacje z kolegami i koleżankami - atmosfera wzajemnej akceptacji
- chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, rozwija swoją kreatywność, chętnie podejmuje nowe wyzwania

TYDZIEŃ V : " ZDROWIE NASZYM SKARBEM. POSTAWA TO PODSTAWA" - KAMPANIA ZDROWOTNA
Dziecko:
- wypowiada się na temat krótkich tekstów literackich; liczy słowa w krótkich zdaniach;
- uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, usprawniających duże grupy mięśniowe, tułowia i ramion, równowagi, z elementem skoków;
- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z użyciem różnego rodzaju sprzętów, chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;
- wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma ruch, właściwe odżywianie i higieniczny tryb życia;ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK 2017.

www.youtube.com/watch?v=ORoTtzDTkaM

1. Jesień w sadzie. .

• Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa: sad.
• Samodzielne wykonanie sałatki owocowej. Doświadczanie wrażeń smakowych i dotykowych. Rozróżnianie owoców z sadu i owoców południowych na podstawie okazów naturalnych.
• Rozwijanie mowy: wykorzystanie rymowanek, dzielenie wyrazów na sylaby.
• Kształtowanie umiejętności liczenia.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania owoców ze względu na ich pochodzenie.
• Rozwijanie sprawności manualnej; aktywności twórczej.


2. Jesień na działce. .

• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku.
• Nazywanie przetworów z owoców i warzyw ( dżemy, soki, kiszonki, kompoty ).
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
• Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych „ Co kryje w sobie ziemniak?”
• Rozwijanie poczucia rytmu przy muzyce.
• Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego za pomocą historyjki obrazkowej.

3. Nasze rodziny.

• Podawanie informacji na temat swojej rodziny – jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują, określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny. Podawanie powiązań między członkami rodziny np. babcia to mama mamy lub taty itp. , dzielenie się informacjami na temat życia rodziny np. sposób spędzania wolnego czasu.
• Wzmacniane więzi w rodzinie – wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji.
• Zabawy badawcze „ Bawimy się z wiatrem ”.
• Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych – kwadrat.
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

4. Nasi domowi ulubieńcy.

• Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer. Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
• Ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne.
• Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.
• Porównywanie zbiorów równolicznych – zabawa matematyczna „ Duże koty, małe koty ”
• Rozwijanie sprawności manualnej.
• Rozwijanie sprawności fizycznej.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE - WRZESIEŃ

I. II. PRZEDSZKOLE - DRUGI DOM (01.09-15.09)
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Opracowanie kodeksu grupowego - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Poznawanie siebie (swojego ciała, swoich emocji) poprzez zabawy - dostrzeganie i szanowanie swojej niepowtarzalności
- Zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie
- Zabawy integracyjne, umuzykalniające; zabawy na świeżym powietrzu

III. ULICZNE SYGNAŁY (18.09-22.09)
- - Poznawanie różnych środków transportu
- Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
- Rozwijanie mowy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
- Rozwijanie intuicji geometrycznej, orientacji przestrzennej
- Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnej
- Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej

IV. JESIEŃ W PARKU I LESIE (25.09-29.09)
- Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie
- Rozwijanie koncentracji uwagi
- Rozwijanie umiejętności matematycznych- przeliczanie, klasyfikowanie, nazywanie figur geometrycznych
- Oglądanie drzew różnych gatunków- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
- Zbieranie owoców drzew - wzbogacenie kącika przyrody oraz wykorzystanie ich w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej oraz muzycznej
- Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów
- Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc

Przedszkolowo.pl logo