"BAJKOLUDKI"


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE - WRZESIEŃ

I. II. PRZEDSZKOLE - DRUGI DOM (01.09-15.09)
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Opracowanie kodeksu grupowego - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Poznawanie siebie (swojego ciała, swoich emocji) poprzez zabawy - dostrzeganie i szanowanie swojej niepowtarzalności
- Zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie
- Zabawy integracyjne, umuzykalniające; zabawy na świeżym powietrzu

III. ULICZNE SYGNAŁY (18.09-22.09)
- - Poznawanie różnych środków transportu
- Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
- Rozwijanie mowy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
- Rozwijanie intuicji geometrycznej, orientacji przestrzennej
- Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnej
- Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej

IV. JESIEŃ W PARKU I LESIE (25.09-29.09)
- Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie
- Rozwijanie koncentracji uwagi
- Rozwijanie umiejętności matematycznych- przeliczanie, klasyfikowanie, nazywanie figur geometrycznych
- Oglądanie drzew różnych gatunków- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
- Zbieranie owoców drzew - wzbogacenie kącika przyrody oraz wykorzystanie ich w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej oraz muzycznej
- Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów
- Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc

Przedszkolowo.pl logo