"BAJKOLUDKI"

Wierszyk logopedyczny - luty
„Trudny rachunek” - głoski szumiące

Szły raz drogą trzy kaczuszki,
Grzecznie, że aż miło:
Pierwsza biała, druga czarna,
A trzeciej nie było.
Na spotkanie tym kaczuszkom
Dwie znajome wyszły:
Pierwsza z krzaków, druga z sieni,
trzecia prosto z Wisły.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
NA M-C LUTY 2018 R.


I. Tak mija czas.

• Rozumienie przez dzieci upływu czasu, zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia czasu, np. zegary, kalendarze – nauka nazw miesięcy.
• Wnioskowanie o regularnościach w układach rytmicznych, stałe następstwa pór roku i miesięcy.
• Utrwalanie znajomości pór roku, kształtowanie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych dla każdej pory roku.
• Budzenie zainteresowań przyrodą nieożywioną, badanie właściwości fizycznych lodu, śniegu i wody.


II. Czy jesteśmy sami w kosmosie?
• Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa.
• Wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz.
• Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego np. Marsa, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat.
• Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem.
• Poznawanie zawodów związanych z kosmosem np. kosmonauty, astronoma.
• Poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi, Księżyca.
• Kształtowanie pojęć matematycznych i umiejętności liczenia.

III. Zwierzęta na świecie.
• Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.
• Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji.
• Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
• Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. Wybrzmiewanie głosek na początku wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
• Zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

IV. Czy dinozaury żyły naprawdę?
• Poznawanie historii węgla kamiennego, jego właściwości.
• Poznawanie wybranych zwierząt ( dinozaury ) i roślin np. olbrzymie paprocie występujące w tamtym okresie.
• Rozwijanie poczucia przynależności narodowej – poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.
• Rozróżnianie wzorów równolicznych i nierównolicznych.
• Zabawy badawcze – poznanie właściwości minerałów: soli kuchennej i węgla kamiennego.
• Doskonalenie sprawności manualnej – wydzieranka.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - STYCZEŃ

TYDZIEŃ I : "W KRAINIE BAŚNI".
Dziecko:
-klasyfikuje przedmioty na podstawie jednej lub kilku cech
- wie jak zbudowana jest książka, jak dbać o książki
- uważnie słucha opowiadać wierszy, bajek - potrafi odpowiedzieć na pytania związane z tekstem
- rozwija swoją kreatywność tworząc książeczki, układając dalszy ciąg opowiadania
- ogląda książki, poszerza swoje zainteresowania, wiedzę
- zna bohaterów popularnych baśni, rozwiązuje zagadki
- poznaje kolejno nazwy dni tygodnia
- wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazach, próbuje określić ostatnią głoskę;
- rysuje szlaczki po śladach;

TYDZIEŃ II : "RODZICE NASZYCH RODZICÓW
Dziecko:
- występuje w programie artystycznym z okazji dnia babci i dziadka, czerpie radość z publicznych występów
- śpiewa piosenki z okazji dnia babci i dziadka
- czerpie radość z samodzielnego wykonywania prezentu dla babci i dziadka
- usprawnia narządy artykulacyjne oraz rozwija słuch fonematyczny
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozpoznaje i nazywa literkę B oraz D
- czyta całościowo wyrazy "babcia" oraz " dziadek"
- poszerza zainteresowania matematyczne
- bierze udział w balu karnawałowym, czerpie radość z zabaw przy muzyce

TYDZIEŃ III : "ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW"
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa literkę N
- wie jak pomagać ptakom zimą, zna gatunki ptaków, które zostają w Polsce na czas zimy
- wie, że należy zachować ostrożność w kontaktach ze zwierzętami
- rozpoznaje zwierzęta po pozostawionych śladach na śniegu
-klasyfikuje przedmioty na podstawie jednej lub kilku cech
- porównuje liczebności zbiorów
- doskonali umiejętności manualne, grafomotoryczne


TYDZIEŃ IV : "ZIMOWE ZABAWY"
Dziecko:
- poznaje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
- potrafi określić czy dane miejsce jest bezpieczne do zabawy
- próbuje samodzielnie ubierać się zgodnie z panującymi warunkami pogodowymi
- chętnie bierze udział w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
- rozwija mowę, swobodnie wypowiada się na określony temat, poszerza słownictwo
- rozwija sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo- ruchową
- poznaje nowe techniki plastyczne, czerpie radość z wykonywania prac plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej
- poznaje pojęcie dodawania jako przybywania przedmiotów

TYDZIEŃ IV : "TAK MIJA CZAS..."
Dziecko:
- dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia
- nazywa kolejno pory roku, dni tygodnia
- określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia, pory dnia
- stosuje określenia wczoraj/ przedwczoraj/ juto/ dziś
- próbuje czytać słowa o prostej budowie fonetycznej
- przelicza w zakresie 10
- rozwija swoje relacje z kolegami i koleżankami - atmosfera wzajemnej akceptacji
- chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, rozwija swoją kreatywność, chętnie podejmuje nowe wyzwania


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017


I. Jedzie Mikołaj. Nadchodzi zima.

• Spotkanie z Mikołajem – nazywanie charakterystycznych części jego garderoby.
• Kształtowanie nawyku obdarowywania innych prezentami oraz robienia im miłych niespodzianek.
• Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
• Ćwiczenia analizy wzrokowo – słuchowej.
• Rozwiązywanie zagadek słuchowych.
• Zapoznanie z oznakami pory roku – zimy ( opady śniegu, śniegu z deszczem, zawieje, ślizgawica, szron, mróz ).
• Rozpoznawanie i nazywanie zjawiska atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, określanie pogody w danym dniu ( temperatura, zachmurzenie, opady, wiatr ).
• Przeprowadzanie prostych doświadczeń „ Czy śnieg rozpuszcza się w cieple?”
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
• Rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania kolorów.

II/III. Święta tuż, tuż.

• Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
• Kultywowanie tradycji składania życzeń, okazywania uczuć swojej rodzinie.
• Udział dzieci w obiedzie wigilijnym w przedszkolu.
• Przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego „Jasełka ”dla przedszkolaków i dla rodziców.
• Stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.
• Współdziałanie z dorosłymi w ubieraniu choinki: wykonanie prostych ozdób choinkowych, dekorowanie choinki – posługiwanie się pojęciami: na górze, na dole, z lewej, z prawej, na środku, nazywanie i porównywanie ozdób, kolorów, wielkości, kształtów.
• Słuchanie kolęd i pastorałek. Zapoznanie się z tradycją ich śpiewania w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazania ich piękna, wytwarzanie świątecznego nastroju.
• Udział dzieci w wypiekaniu świątecznych smakołyków – różnicowanie zapachów za pomocą zmysłu powonienia.
• Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.

IV. Nowy Rok i miesiące.
• Rozumienie przez dzieci upływu czasu, zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia czasu: zegary, kalendarz. Nauka nazw miesięcy.
• Wnioskowanie o regularnościach w układach rytmicznych, stałe następstwa pór roku i miesięcy.
• Utrwalenie pór roku, kształtowanie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych dla każdej pory roku.
• Budzenie zainteresowań przyrodą nieożywioną – badanie właściwości lodu i wody.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - LISTOPAD
TYDZIEŃ I : "DOMY I DOMKI".
Dziecko:
- czyta całościowo słowa: dom, domek;
- wypowiada się na temat pomieszczeń, z których składa się jego mieszkanie, poznaje etapy budowy domu;
- wskazuje i nazywa domy zwierząt przedstawionych na zdjęciach, układa zdania o zwierzętach;
- uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, tułowia, dużych grup mięśniowych, z elementem czworakowania, równowagi, skoku;
- wylepia obrazek domu z plasteliny, rysuje swój dom;
- śpiewa piosenkę "Maluję wielki dom";
- rozpoznaje i nazywa literę i ;
- wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazach;
- rysuje szlaczki;

TYDZIEŃ II : "URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE"
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa literę T, próbuje czytać sylaby z poznanymi literami;
- wymienia korzyści wynikające ze stosowania urządzeń elektrycznych w domu;
- nazywa wybrane urządzenia elektryczne; wie, z których urządzeń elektrycznych może korzystać samodzielnie,
a z których – pod opieką dorosłych; wymienia zastosowanie większości urządzeń elektrycznych
- określa ostatnią głoskę w nazwach obrazków; dostrzega rymujące się nazwy zdjęć;
- czerpie radość z wykonywania prac plastycznych, zwraca uwagę na ich estetykę;
- dzieli wybrane nazwy urządzeń elektrycznych na głoski;
- czerpie radość z zabaw ruchowych, zabaw na świeżym powietrzu, zgodnie i bezpiecznie bawi się w grupie

TYDZIEŃ III : "A DESZCZ PADA I PADA"
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa literę D
- wydobywa z przedmiotów różne dźwięki i je określa;
- dostrzega słowa zawarte w innych słowach;
- bada i opisuje właściwości fizyczne wody; wyjaśnia, na czym polega krążenie wody w przyrodzie, rozpoznaje zjawiska – parowania i skraplania wody
- określa kolory, jakie powstaną ze zmieszania kropli farb kolorów podstawowych;
-doskonali umiejętności grafomotoryczne oraz manualne; czerpie radość z wykonywania prac plastycznych;
-ilustruje ruchem piosenkę Dola parasola; chętnie prezentuje zdolności aktorskie.

TYDZIEŃ IV : "CO ROBIĆ W TAKI SMUTNY CZAS?"
Dziecko:
- układa przedmioty względem siebie: przed, za, z lewej strony, z prawej strony, między stopami
- -uczestniczy w zabawach logicznych – sylogizmach
- segreguje przedmioty/ figury wg różnych kategorii
- wykonuje cudaczka rozśmieszaczka z kartonu i kolorowego papieru
- dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 6
- rozpoznaje literę L; dzieli wyrazy na sylaby, określa pierwszą głoskę w wyrazach.
- rozwija swoje relacje z kolegami i koleżankami - atmosfera wzajemnej akceptacji
- chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, rozwija swoją kreatywność, chętnie podejmuje nowe wyzwania

TYDZIEŃ V : " ZDROWIE NASZYM SKARBEM. POSTAWA TO PODSTAWA" - KAMPANIA ZDROWOTNA
Dziecko:
- wypowiada się na temat krótkich tekstów literackich; liczy słowa w krótkich zdaniach;
- uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, usprawniających duże grupy mięśniowe, tułowia i ramion, równowagi, z elementem skoków;
- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z użyciem różnego rodzaju sprzętów, chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;
- wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma ruch, właściwe odżywianie i higieniczny tryb życia;ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK 2017.

www.youtube.com/watch?v=ORoTtzDTkaM

1. Jesień w sadzie. .

• Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa: sad.
• Samodzielne wykonanie sałatki owocowej. Doświadczanie wrażeń smakowych i dotykowych. Rozróżnianie owoców z sadu i owoców południowych na podstawie okazów naturalnych.
• Rozwijanie mowy: wykorzystanie rymowanek, dzielenie wyrazów na sylaby.
• Kształtowanie umiejętności liczenia.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania owoców ze względu na ich pochodzenie.
• Rozwijanie sprawności manualnej; aktywności twórczej.


2. Jesień na działce. .

• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku.
• Nazywanie przetworów z owoców i warzyw ( dżemy, soki, kiszonki, kompoty ).
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
• Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych „ Co kryje w sobie ziemniak?”
• Rozwijanie poczucia rytmu przy muzyce.
• Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego za pomocą historyjki obrazkowej.

3. Nasze rodziny.

• Podawanie informacji na temat swojej rodziny – jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują, określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny. Podawanie powiązań między członkami rodziny np. babcia to mama mamy lub taty itp. , dzielenie się informacjami na temat życia rodziny np. sposób spędzania wolnego czasu.
• Wzmacniane więzi w rodzinie – wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji.
• Zabawy badawcze „ Bawimy się z wiatrem ”.
• Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych – kwadrat.
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

4. Nasi domowi ulubieńcy.

• Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer. Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
• Ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne.
• Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.
• Porównywanie zbiorów równolicznych – zabawa matematyczna „ Duże koty, małe koty ”
• Rozwijanie sprawności manualnej.
• Rozwijanie sprawności fizycznej.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE - WRZESIEŃ

I. II. PRZEDSZKOLE - DRUGI DOM (01.09-15.09)
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Opracowanie kodeksu grupowego - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Poznawanie siebie (swojego ciała, swoich emocji) poprzez zabawy - dostrzeganie i szanowanie swojej niepowtarzalności
- Zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie
- Zabawy integracyjne, umuzykalniające; zabawy na świeżym powietrzu

III. ULICZNE SYGNAŁY (18.09-22.09)
- - Poznawanie różnych środków transportu
- Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
- Rozwijanie mowy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
- Rozwijanie intuicji geometrycznej, orientacji przestrzennej
- Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnej
- Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej

IV. JESIEŃ W PARKU I LESIE (25.09-29.09)
- Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie
- Rozwijanie koncentracji uwagi
- Rozwijanie umiejętności matematycznych- przeliczanie, klasyfikowanie, nazywanie figur geometrycznych
- Oglądanie drzew różnych gatunków- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
- Zbieranie owoców drzew - wzbogacenie kącika przyrody oraz wykorzystanie ich w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej oraz muzycznej
- Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów
- Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc

Przedszkolowo.pl logo