"BAJKOLUDKI"

Wierszyk logopedyczny - MAJ
stworek_new1

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - MAJ

I. 07.05 - 11.05 ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Utrwalanie i poszerzanie zdobytej wiedzy dotyczącej mieszkańców łąki.
• Wycieczka do ogrodu japońskiego - czerpanie radości z przebywania na świeżym powietrzu, obserwowanie roślin oraz owadów, zwrócenie uwagi na ważną rolę owadów w przyrodzie, zachęcanie do wnikliwej obserwacji przyrody.
• Barwa ochronna - dlaczego jest potrzebna zwierzętom?
• Rozwijanie umiejętności szeregowania, klasyfikowania, przeliczania, dodawania, odejmowania z zakresie 10
• Rozwiązywanie zagadek dotyczących łąki, rozwijanie mowy, logicznego myślenia
• Zabawy teatralne, muzyczne, rytmiczne, zabawy rozwijające ekspresję twórczą dzieci
• Zachęcanie do działalności plastycznej – prace z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Składanie z całość pociętych części obrazka.
• Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
• Zabawy matematyczne, językowe doskonalące umiejętności dzieci. Ćwiczenia grafomotoryczne.

II. 14 .05- 18.05. WITAJ EUROPO!
• Zabawy dydaktyczne z użyciem mapy Europy
• Poznawanie ciekawostek nt. krajów europejskich.
• Flagi - zabawy dydaktyczne, spostrzegawcze z użyciem flag europejskich
• Poznawanie piosenek, wierszyków o tematyce europejskiej
• Nauka tańca greckiego - zorby
• Powitanie w różnych językach, doskonalenie pamięci
• Utrwalanie ról do przedstawienia "Witaj Europo!"
• Zabawy językowe (rozpoznawanie głoski w wygłosie, śródgłosie), matematyczne, rytmiczne
• Doskonalenie zdolności aktorskich podczas przygotowań do przedstawienia
• Czerpanie radości z zabaw na ogrodzie przedszkolnym

III. 21.05 - 25.05. ŚWIĘTO RODZICÓW
• Posługiwanie się nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia
• Ekspresja słowna (tematy związane z rodzicami, rodziną), rozwijanie mowy
• Uważne słuchanie tekstów literackich
• Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole
• Poznanie nowych form plastycznych, wykonanie prezentów dla mam
• Układanie historyjki obrazkowej, opowiadanie historyjki
• Zabawy matematyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy językowe
• Poznanie nowych piosenek podczas zajęć umuzykalniających
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy bieżne na świeżym powietrzu, spacery
• Doskonalenie umiejętności aktorskich oraz czerpanie radości z występowania przed publicznością podczas przedstawienia "Witaj Europo" dedykowanego Rodzicom.

IV. 28.05 - 01.06. MUZYKA JEST WSZĘDZIE • Słuchanie i śpiewanie piosenek o tematyce wiosennej, zabawy rytmiczne
• Ćwiczenie pamięci słuchowej
• Tworzenie instrumentów z folii, kartonów, kubeczków itp.
• Poznanie nazw instrumentów, ich rodzajów, czytanie prostych wyrazów, głoskowanie nazw instrumentów, rozpoznawanie głosek w nagłosie oraz wygłosie
• Zachęcanie do działalności plastycznej – prace z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Składanie z całość pociętych części obrazka.
• Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
• Zabawy matematyczne, językowe doskonalące umiejętności dzieci.
• Zabawy na ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia Dziecka

CZERWIEC:
V. 04.06 - 08.06 DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE
VI. 11. 06 - 15.06 NA NASZYM PODWÓRKU
VII. 18.06 - 22.06 TATO JUŻ LATO !
VII. 14.06 - 29.06 NADSZEDŁ CZAS WAKACJIZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - KWIECIEŃ
I. Wiosna na wsi.
• Poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych hodowanych na wsi.
• Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.
• Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
• Rozwijanie mowy i myślenia.
• Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej.
• Rozwijanie orientacji przestrzennej.
• Rozwijanie sprawności manualnej, inwencji twórczej.
II. Wiosna w mieście.
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie: pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.
• Oglądanie kwiatów ogrodowych, nazywanie ich.
• Bezpośrednie obserwowanie przyrody – wycieczka na ogródki działkowe, Ogrodu Japońskiego.
• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody – tęcza.
• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.
III. Dbamy o Ziemię.
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
• Kształtowanie zachowań proekologicznych.
• Wskazywanie wpływu działalności człowieka na przyrodę.
• Rozwiązywanie problemów dotyczących środowiska: segregacja odpadów. Rozróżnianie różnych materiałów: szkło, plastik, metal.
• Poznanie kolejności działań podczas sadzenia drzewa.
• Rozbudzanie zainteresowań przyrodą.
• Uzmysłowienie dzieciom szkodliwego działania spalin samochodowych i hałasu ulicznego na środowisko i człowieka.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania.
• Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.
IV. Polska mój dom.
• Rozwijanie przynależności narodowej.
• Zapoznanie z wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami, legendami.
• Dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc z zabytków wybranych miast.
• Wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem,
• Zapoznanie z różnymi rodzajami domów.
• Rozwijanie mowy i logicznego myślenia.
• Zachęcanie do poznawania piosenek ludowych.
• Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowe i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc z zabytków wybranych miast.
• Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz dodawania i odejmowania w zakresie określonego zbioru.


Wiersz na miesiąc kwiecień:

„ Rozmowa z kroplą wody ” - T. Fiutowska

- Jestem kropla, bardzo potrzebna, kropla wody.

- Komu?

- Ludziom.

- Do czego?

- Do picia, mycia i gotowania, zmywania naczyń i do sprzątania.

- Skąd przychodzisz kropelko?

- Z rzeki.

- Oj, to nie jesteś czysta, bo do rzeki wpływają ścieki.

- W gości brudna nie przychodzę, piorą mnie do czysta w drodze.

- Jaką odbywasz drogę?

- Przez różne sitka, filtry i rury – płynę coraz bardziej czysta do góry.

- Twoja czystość warta pochwały….

- Moja? To wielu ludzi trud niebywały,

by do picia, do prania, do mycia

dla was i dla ludzi wszystkich

nie zabrakło nigdy w kranach wody czystej.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - MARZEC
I. Tydzień 1 05.03 - 09.03 ZIELONY KĄCIK W PRZEDSZKOLU
• Doskonalenie umiejętności w zakresie uprawy roślin, wyróżnianie wzrostu roślin, wyróżnianie części nadziemnych, podziemnych.
• Rozumienie potrzeby wykonywania przy nich określonych czynności podlewanie, spulchnianie ziemi
• Zakładanie hodowli (wiosenne kwiaty, fasola, szczypiorek)
• Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych – poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju i wzrostu roślin (ziemia, woda, ciepło, światło ).
• Zachęcanie do działalności plastycznej – prace z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Składanie z całość pociętych części obrazka.
• Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
• Zabawy matematyczne, językowe doskonalące umiejętności dzieci.
II. Tydzień 2 -3 12.03 - 23.03 NADCHODZI WIOSNA - NADESZŁA WIOSNA
• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki ( skowronki, czajki, bociany ), pojawiające się pierwsze kwiaty przebiśniegi, krokusy).
• Poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i forsycji, pojawienie się pąków na drzewach i krzewach.
• Kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na podstawie tekstu literackiego oraz analizy utworu. Układanie zdań z wylosowanym słowem.
• Rozwijanie mowy, dziecko wie co to są przysłowia (poznaje wiosenne przysłowia).
• Przygotowanie wiosennej surówki z nowalijek.
• Zabawy z głoską C oraz Ł , czytanie całościowe słów związanych z wiosną, rozwiązywanie rebusów fonetycznych, czytanie tekstów wyrazowo- obrazkowych, odszukiwanie liter w tekście
• Nauka piosenek i wierszyków o tematyce wiosennej, Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 9
• Rozszerzanie wiedzy o zjawiskach pogodowych związanych z porą roku – wdrażanie do systematycznego obserwowania zjawisk atmosferycznych (oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno. Omawianie życia zwierząt (ptaki, ssaki, owady) wiosną.
• Czerpanie radości z wykonywania kreatywnych prac o tematyce wiosennej
III. Tydzień 4 26.03 - 31.03 WIELKANOC - ZWYCZAJE I TRADYCJE
• Zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Wielkanocnych,
• Zapoznanie z symbolami Świąt Wielkanocnych (jajko, pisanka, baranek, zajączek, palma, kurczaczek, bazie), zapoznanie dzieci z tradycjami wielkanocnymi: święconka, śmigus-dyndus
• Zapoznanie z budową jajka, poznanie różnego rodzaju jaj (przepiórcze, kurze, gęsie..)
• Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole
• Poznanie nowych form plastycznych
• Zapoznanie z literką J , zabawy językowe z głoską J , czytanie całościowe wyrazów związanych z Wielkanocą, rozwiązywanie zagadek związanych z Wielkanocą
• Układanie historyjki obrazkowej, opowiadanie historyjki
• Zabawy matematyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy językowe
• Poznanie piosenek o tematyce wielkanocnej

cisz%C4%85ce-zabawy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE
NA M-C LUTY 2018 R.I. Tak mija czas.

• Rozumienie przez dzieci upływu czasu, zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia czasu, np. zegary, kalendarze – nauka nazw miesięcy.
• Wnioskowanie o regularnościach w układach rytmicznych, stałe następstwa pór roku i miesięcy.
• Utrwalanie znajomości pór roku, kształtowanie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych dla każdej pory roku.
• Budzenie zainteresowań przyrodą nieożywioną, badanie właściwości fizycznych lodu, śniegu i wody.


II. Czy jesteśmy sami w kosmosie?
• Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa.
• Wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz.
• Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego np. Marsa, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat.
• Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem.
• Poznawanie zawodów związanych z kosmosem np. kosmonauty, astronoma.
• Poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi, Księżyca.
• Kształtowanie pojęć matematycznych i umiejętności liczenia.

III. Zwierzęta na świecie.
• Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.
• Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji.
• Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
• Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. Wybrzmiewanie głosek na początku wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
• Zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

IV. Czy dinozaury żyły naprawdę?
• Poznawanie historii węgla kamiennego, jego właściwości.
• Poznawanie wybranych zwierząt ( dinozaury ) i roślin np. olbrzymie paprocie występujące w tamtym okresie.
• Rozwijanie poczucia przynależności narodowej – poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.
• Rozróżnianie wzorów równolicznych i nierównolicznych.
• Zabawy badawcze – poznanie właściwości minerałów: soli kuchennej i węgla kamiennego.
• Doskonalenie sprawności manualnej – wydzieranka.


Wierszyk logopedyczny - luty
„Trudny rachunek” - głoski szumiące

Szły raz drogą trzy kaczuszki,
Grzecznie, że aż miło:
Pierwsza biała, druga czarna,
A trzeciej nie było.
Na spotkanie tym kaczuszkom
Dwie znajome wyszły:
Pierwsza z krzaków, druga z sieni,
trzecia prosto z Wisły.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - STYCZEŃ

TYDZIEŃ I : "W KRAINIE BAŚNI".
Dziecko:
-klasyfikuje przedmioty na podstawie jednej lub kilku cech
- wie jak zbudowana jest książka, jak dbać o książki
- uważnie słucha opowiadać wierszy, bajek - potrafi odpowiedzieć na pytania związane z tekstem
- rozwija swoją kreatywność tworząc książeczki, układając dalszy ciąg opowiadania
- ogląda książki, poszerza swoje zainteresowania, wiedzę
- zna bohaterów popularnych baśni, rozwiązuje zagadki
- poznaje kolejno nazwy dni tygodnia
- wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazach, próbuje określić ostatnią głoskę;
- rysuje szlaczki po śladach;

TYDZIEŃ II : "RODZICE NASZYCH RODZICÓW
Dziecko:
- występuje w programie artystycznym z okazji dnia babci i dziadka, czerpie radość z publicznych występów
- śpiewa piosenki z okazji dnia babci i dziadka
- czerpie radość z samodzielnego wykonywania prezentu dla babci i dziadka
- usprawnia narządy artykulacyjne oraz rozwija słuch fonematyczny
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozpoznaje i nazywa literkę B oraz D
- czyta całościowo wyrazy "babcia" oraz " dziadek"
- poszerza zainteresowania matematyczne
- bierze udział w balu karnawałowym, czerpie radość z zabaw przy muzyce

TYDZIEŃ III : "ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW"
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa literkę N
- wie jak pomagać ptakom zimą, zna gatunki ptaków, które zostają w Polsce na czas zimy
- wie, że należy zachować ostrożność w kontaktach ze zwierzętami
- rozpoznaje zwierzęta po pozostawionych śladach na śniegu
-klasyfikuje przedmioty na podstawie jednej lub kilku cech
- porównuje liczebności zbiorów
- doskonali umiejętności manualne, grafomotoryczne


TYDZIEŃ IV : "ZIMOWE ZABAWY"
Dziecko:
- poznaje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu
- potrafi określić czy dane miejsce jest bezpieczne do zabawy
- próbuje samodzielnie ubierać się zgodnie z panującymi warunkami pogodowymi
- chętnie bierze udział w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
- rozwija mowę, swobodnie wypowiada się na określony temat, poszerza słownictwo
- rozwija sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo- ruchową
- poznaje nowe techniki plastyczne, czerpie radość z wykonywania prac plastycznych, rozwijanie inwencji twórczej
- poznaje pojęcie dodawania jako przybywania przedmiotów

TYDZIEŃ IV : "TAK MIJA CZAS..."
Dziecko:
- dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia
- nazywa kolejno pory roku, dni tygodnia
- określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia, pory dnia
- stosuje określenia wczoraj/ przedwczoraj/ juto/ dziś
- próbuje czytać słowa o prostej budowie fonetycznej
- przelicza w zakresie 10
- rozwija swoje relacje z kolegami i koleżankami - atmosfera wzajemnej akceptacji
- chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, rozwija swoją kreatywność, chętnie podejmuje nowe wyzwania


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017


I. Jedzie Mikołaj. Nadchodzi zima.

• Spotkanie z Mikołajem – nazywanie charakterystycznych części jego garderoby.
• Kształtowanie nawyku obdarowywania innych prezentami oraz robienia im miłych niespodzianek.
• Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
• Ćwiczenia analizy wzrokowo – słuchowej.
• Rozwiązywanie zagadek słuchowych.
• Zapoznanie z oznakami pory roku – zimy ( opady śniegu, śniegu z deszczem, zawieje, ślizgawica, szron, mróz ).
• Rozpoznawanie i nazywanie zjawiska atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, określanie pogody w danym dniu ( temperatura, zachmurzenie, opady, wiatr ).
• Przeprowadzanie prostych doświadczeń „ Czy śnieg rozpuszcza się w cieple?”
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
• Rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania kolorów.

II/III. Święta tuż, tuż.

• Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
• Kultywowanie tradycji składania życzeń, okazywania uczuć swojej rodzinie.
• Udział dzieci w obiedzie wigilijnym w przedszkolu.
• Przygotowanie przedstawienia bożonarodzeniowego „Jasełka ”dla przedszkolaków i dla rodziców.
• Stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.
• Współdziałanie z dorosłymi w ubieraniu choinki: wykonanie prostych ozdób choinkowych, dekorowanie choinki – posługiwanie się pojęciami: na górze, na dole, z lewej, z prawej, na środku, nazywanie i porównywanie ozdób, kolorów, wielkości, kształtów.
• Słuchanie kolęd i pastorałek. Zapoznanie się z tradycją ich śpiewania w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazania ich piękna, wytwarzanie świątecznego nastroju.
• Udział dzieci w wypiekaniu świątecznych smakołyków – różnicowanie zapachów za pomocą zmysłu powonienia.
• Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.

IV. Nowy Rok i miesiące.
• Rozumienie przez dzieci upływu czasu, zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia czasu: zegary, kalendarz. Nauka nazw miesięcy.
• Wnioskowanie o regularnościach w układach rytmicznych, stałe następstwa pór roku i miesięcy.
• Utrwalenie pór roku, kształtowanie umiejętności rozpoznawania cech charakterystycznych dla każdej pory roku.
• Budzenie zainteresowań przyrodą nieożywioną – badanie właściwości lodu i wody.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE W GRUPIE BAJKOLUDKÓW - LISTOPAD
TYDZIEŃ I : "DOMY I DOMKI".
Dziecko:
- czyta całościowo słowa: dom, domek;
- wypowiada się na temat pomieszczeń, z których składa się jego mieszkanie, poznaje etapy budowy domu;
- wskazuje i nazywa domy zwierząt przedstawionych na zdjęciach, układa zdania o zwierzętach;
- uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, tułowia, dużych grup mięśniowych, z elementem czworakowania, równowagi, skoku;
- wylepia obrazek domu z plasteliny, rysuje swój dom;
- śpiewa piosenkę "Maluję wielki dom";
- rozpoznaje i nazywa literę i ;
- wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazach;
- rysuje szlaczki;

TYDZIEŃ II : "URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE"
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa literę T, próbuje czytać sylaby z poznanymi literami;
- wymienia korzyści wynikające ze stosowania urządzeń elektrycznych w domu;
- nazywa wybrane urządzenia elektryczne; wie, z których urządzeń elektrycznych może korzystać samodzielnie,
a z których – pod opieką dorosłych; wymienia zastosowanie większości urządzeń elektrycznych
- określa ostatnią głoskę w nazwach obrazków; dostrzega rymujące się nazwy zdjęć;
- czerpie radość z wykonywania prac plastycznych, zwraca uwagę na ich estetykę;
- dzieli wybrane nazwy urządzeń elektrycznych na głoski;
- czerpie radość z zabaw ruchowych, zabaw na świeżym powietrzu, zgodnie i bezpiecznie bawi się w grupie

TYDZIEŃ III : "A DESZCZ PADA I PADA"
Dziecko:
- rozpoznaje i nazywa literę D
- wydobywa z przedmiotów różne dźwięki i je określa;
- dostrzega słowa zawarte w innych słowach;
- bada i opisuje właściwości fizyczne wody; wyjaśnia, na czym polega krążenie wody w przyrodzie, rozpoznaje zjawiska – parowania i skraplania wody
- określa kolory, jakie powstaną ze zmieszania kropli farb kolorów podstawowych;
-doskonali umiejętności grafomotoryczne oraz manualne; czerpie radość z wykonywania prac plastycznych;
-ilustruje ruchem piosenkę Dola parasola; chętnie prezentuje zdolności aktorskie.

TYDZIEŃ IV : "CO ROBIĆ W TAKI SMUTNY CZAS?"
Dziecko:
- układa przedmioty względem siebie: przed, za, z lewej strony, z prawej strony, między stopami
- -uczestniczy w zabawach logicznych – sylogizmach
- segreguje przedmioty/ figury wg różnych kategorii
- wykonuje cudaczka rozśmieszaczka z kartonu i kolorowego papieru
- dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 6
- rozpoznaje literę L; dzieli wyrazy na sylaby, określa pierwszą głoskę w wyrazach.
- rozwija swoje relacje z kolegami i koleżankami - atmosfera wzajemnej akceptacji
- chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, rozwija swoją kreatywność, chętnie podejmuje nowe wyzwania

TYDZIEŃ V : " ZDROWIE NASZYM SKARBEM. POSTAWA TO PODSTAWA" - KAMPANIA ZDROWOTNA
Dziecko:
- wypowiada się na temat krótkich tekstów literackich; liczy słowa w krótkich zdaniach;
- uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, usprawniających duże grupy mięśniowe, tułowia i ramion, równowagi, z elementem skoków;
- uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z użyciem różnego rodzaju sprzętów, chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;
- wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma ruch, właściwe odżywianie i higieniczny tryb życia;ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK 2017.

www.youtube.com/watch?v=ORoTtzDTkaM

1. Jesień w sadzie. .

• Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa: sad.
• Samodzielne wykonanie sałatki owocowej. Doświadczanie wrażeń smakowych i dotykowych. Rozróżnianie owoców z sadu i owoców południowych na podstawie okazów naturalnych.
• Rozwijanie mowy: wykorzystanie rymowanek, dzielenie wyrazów na sylaby.
• Kształtowanie umiejętności liczenia.
• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania owoców ze względu na ich pochodzenie.
• Rozwijanie sprawności manualnej; aktywności twórczej.


2. Jesień na działce. .

• Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku.
• Nazywanie przetworów z owoców i warzyw ( dżemy, soki, kiszonki, kompoty ).
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
• Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych „ Co kryje w sobie ziemniak?”
• Rozwijanie poczucia rytmu przy muzyce.
• Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego za pomocą historyjki obrazkowej.

3. Nasze rodziny.

• Podawanie informacji na temat swojej rodziny – jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują, określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny. Podawanie powiązań między członkami rodziny np. babcia to mama mamy lub taty itp. , dzielenie się informacjami na temat życia rodziny np. sposób spędzania wolnego czasu.
• Wzmacniane więzi w rodzinie – wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich, tworzenie wzajemnych relacji.
• Zabawy badawcze „ Bawimy się z wiatrem ”.
• Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych – kwadrat.
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

4. Nasi domowi ulubieńcy.

• Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer. Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.
• Ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne.
• Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.
• Porównywanie zbiorów równolicznych – zabawa matematyczna „ Duże koty, małe koty ”
• Rozwijanie sprawności manualnej.
• Rozwijanie sprawności fizycznej.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE - WRZESIEŃ

I. II. PRZEDSZKOLE - DRUGI DOM (01.09-15.09)
- Tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
- Opracowanie kodeksu grupowego - przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł i zasad
- Rozwijanie relacji między dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Poznawanie siebie (swojego ciała, swoich emocji) poprzez zabawy - dostrzeganie i szanowanie swojej niepowtarzalności
- Zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie
- Zabawy integracyjne, umuzykalniające; zabawy na świeżym powietrzu

III. ULICZNE SYGNAŁY (18.09-22.09)
- - Poznawanie różnych środków transportu
- Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
- Rozwijanie mowy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
- Rozwijanie intuicji geometrycznej, orientacji przestrzennej
- Rozwijanie inwencji twórczej oraz sprawności manualnej
- Umuzykalnianie dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej

IV. JESIEŃ W PARKU I LESIE (25.09-29.09)
- Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie
- Rozwijanie koncentracji uwagi
- Rozwijanie umiejętności matematycznych- przeliczanie, klasyfikowanie, nazywanie figur geometrycznych
- Oglądanie drzew różnych gatunków- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach
- Zbieranie owoców drzew - wzbogacenie kącika przyrody oraz wykorzystanie ich w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej oraz muzycznej
- Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów
- Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc

Przedszkolowo.pl logo